Akcjonariusze Pepeesu zdecydują 15 I o warunkowej emisji akcji bez ppWarszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Pepeesu zdecydują o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 100 mln warrantów subskrypcyjnych serii B i akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 15 stycznia.

"Stosownie do postanowień art. 448 § 3 Kodeksu spółek handlowych celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez spółkę. Stosownie do postanowień art. 445 § 1 w związku z art. 449 Kodeksu spółek handlowych, uchwała podejmowana jest w interesie spółki i służyć ma realizacji strategii pozyskania dla spółki inwestora oraz poprawę sytuacji finansowej spółki. Akcje serii C będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B" – czytamy w projekcie uchwały.

Wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego określono na kwotę nie wyższą niż 6 mln zł.

"Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela, serii C o wartości nominalnej 0,06 zł każda, w liczbie nie większej niż 100 000 000 o numerach od 000000001 do 100000000" – czytamy dalej.

Objęcie akcji emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego nie będzie mogło nastąpić później niż do 31 marca 2028 r.

"Po zapoznaniu się z pisemną opinią zarządu spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii C, walne zgromadzenie spółki działając w interesie spółki pozbawia akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji serii C w całości" – zaproponowano także w projekcie uchwały.

Kolejna część uchwały przewiduje emisję 100 mln warrantów subskrypcyjnych dla wskazanych podmiotów.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych.

(ISBnews)