Dyrektor biura komunikacji ministerstwa zdrowia Sylwia Wądrzyk przekazała, że szef resortu Łukasz Szumowski podczas posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów dotyczącego projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa zwrócił się do Ministra Finansów o potwierdzenie, że wzrost wydatków na ochronę zdrowia będzie realizowany zgodnie z założeniami przyjętymi w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej gwarantującej zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia do 2024 r. do poziomu 6 proc. PKB.

Jak zaznaczyła, po uzyskaniu tej informacji Komitet podjął decyzję o rekomendowaniu uchwały Radzie Ministrów, która zobowiązana jest do jej przyjęcia przed 30 kwietnia br.

„Teza stawiana przez jeden z portali internetowych o nierealizowaniu przez rząd celu, jakim jest sukcesywne zwiększanie publicznych nakładów na ochronę zdrowia, została błędnie oparta na danych scenariusza długookresowego wydatków publicznych ujętych w tabeli +Długookresowa stabilność finansów publicznych+” – wskazała rzeczniczka.

Tymczasem – jak podkreśliła - zgodnie z informacjami zamieszczonymi w projekcie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP), scenariusz ten został przygotowany w ramach prac grupy roboczej i został opracowany przez Komisję Europejską w raporcie o przewidywanych do 2070 r. skutkach starzenia się ludności (Ageing Report 2018) przed wejściem w życie ustawy 6 proc.

„Dla przedstawionych danych rokiem bazowym jest 2016, natomiast aktualizacja raportu nastąpi w 2020 roku. Wysokość nakładów na zdrowie w roku 2016 została określona w ustawie budżetowej” – wskazała rzeczniczka MZ.

Jej zdaniem, z publikacji czytelnik mógł odnieść mylne wrażenie, że tabela jest prognozą przygotowaną przez Polskę. Tymczasem Komisja opracowując dokument nie uwzględnia planowanych zmian, a jedynie te, które weszły w życie.

„Tak jak wskazano w dalszej części aktualizacji WPFP należy zauważyć, że po zakończeniu prac AWG nad prognozami dotyczącymi opieki zdrowotnej, weszła w życie ustawa o zmianie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która zakłada stopniowe zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia do 2025 r. aż do osiągnięcia poziomu 6 proc. PKB. Znowelizowana ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. skróciła zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia o 1 rok, tj. do 2024 r." – wskazała rzeczniczka.

Dlatego też – jak zaakcentowała - należy stanowczo podkreślić, że wysokość nakładów na ochronę zdrowia relacjonowana do procentu PKB wynikająca z ww. ustawy nie jest zagrożona, co oznacza osiągnięcie nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6 proc. PKB w 2024 r. Dodała, że podkreślenia wymaga również, iż ustawa określa jedynie minimalny próg wydatków na ochronę zdrowia, natomiast w przypadku stwierdzenia możliwości wyasygnowania dodatkowych środków w budżecie państwa zostaną one odpowiednio zwiększone.

Wądrzyk wskazała również, że od kilku lat odnotowywany jest stały nominalny wzrost nakładów na ochronę zdrowia zarówno po stronie budżetu państwa, jak i Narodowego Funduszu Zdrowia. Podkreśliła, że w 2019 r. zabezpieczono środki o 7,5 mld wyższe niż w roku 2018 i o prawie 13 mld zł więcej niż w roku 2017.W ramach zwiększonych nakładów z budżetu państwa znaczna część środków przekazywana jest w formie dotacji do NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych, darmowych leków dla osób po 75. roku życia, leczenie osób nieubezpieczonych oraz zakup świadczeń zdrowotnych. Przykładowo, w 2018 roku zostały przekazane na fundusz zapasowy NFZ dodatkowe środki w wysokości 1,8 mld zł, które będą mogły zostać wykorzystane na świadczenia w roku bieżącym. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl