Kiedy wypowiedzenie umowy jest niezgodne z prawem?

Pracodawca nie może zwolnić pracownika, który nie pojawił się w miejscu pracy z powodu choroby czy ustalonego urlopu. Przepisy Kodeksu pracy zabraniają bowiem wypowiedzenia umowy nieobecnemu podwładnemu. Zgodnie z orzecznictwem ochronie przed zwolnieniem podlega także pracownik, który:

 • pojawił się w firmie, by wręczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie,
 • przebywa w zakładzie mimo potwierdzonej choroby, gdyż nie może opuścić stanowiska pracy (np. nie zdołał zorganizować zastępstwa).

Zatrudniający nie ma również prawa wypowiedzieć umowy o pracę podwładnemu, którego absencja została usprawiedliwiona, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Kiedy nieobecny pracownik może zostać zwolniony?

Zgodnie z w art. 53 kp pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

 •  dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
 • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,
 • w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Warto przy tym zaznaczyć, iż pracodawca, który zwolni pracownika na podstawie art. 53 ma obowiązek ponownego zatrudnienia go, jeżeli ten zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu przyczyn rozwiązania umowy w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy (§ 5).

Czy nieobecny pracownik może się zwolnić?

Art. 41 Kodeksu pracy, zabraniający zwolnienia nieobecnego pracownika, odnosi się wyłącznie do pracodawcy. W praktyce oznacza to, że podwładny może wypowiedzieć umowę nawet podczas urlopu czy zwolnienia chorobowego.

Warto przy tym pamiętać, że pracownik, który złożył wypowiedzenie w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim lub urlopie, podlega takim samym prawom, jak pracownik będący w pracy. Jego okres wypowiedzenia wynosi więc odpowiednio:

 • 2 tygodnie, jeżeli był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli był zatrudniony co najmniej 3 lata,

a w przypadku umowy o pracę zawartej na okres próbny:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 •  2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

>>> Czytaj też: OECD: Rynek pracy przyszłości może przynieść więcej nierówności i napięć społecznych