Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - LC Corp rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 120 840 743,97 zł, tj. w kwocie 0,27 zł na jedną akcję, podała spółka.
Według komunikatu, kwota obejmuje całość zysku wypracowanego przez emitenta w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. w kwocie 118 661 117,70 zł oraz kwotę 2 179 626,27 zł pochodzącą z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych.
Zarząd proponuje jednocześnie aby dzień dywidendy został określony na 19 sierpnia 2019 r., a dzień wypłaty dywidendy na 30 sierpnia 2019 r.
Powyższa propozycja została pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą, podano także.
W ujęciu jednostkowym zysk netto spółki w 2018 r. wyniósł 118,66 mln zł wobec 100,91 mln zł zysku rok wcześniej.

LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)