W całej Unii Europejskiej najbardziej zaludnionym krajem Wspólnoty są Niemcy. Za naszą zachodnią granicą żyje 83,0 mln mieszkańców, czyli 16,2 proc. całkowitej populacji UE. Na kolejnych miejscach znajdują się: Francja z populacją na poziomie 67,0 mln (czyli 13,1 proc. całości), Wielka Brytania (66,6 mln mieszkańców, lub 13,0 proc.), Włochy (60,4 mln, lub 11,8 proc.), Hiszpania (46,9 mln, lub 9,1 proc.) i Polska (38,0 mln, lub 7,4 proc.). Te sześć państw stanowi ponad połowę (52 proc.) ludności UE. Wśród pozostałych 22 państw członkowskich czternaście ma udział od 1 proc. do 4 proc. ludności UE, a osiem ma udział poniżej 1 proc..

W 2018 r. liczba ludności wzrosła w osiemnastu państwach członkowskich UE i zmniejszyła się w dziesięciu. Największy wzrost populacji zaobserwowano na Malcie, gdzie wskaźnik całkowitej zmiany ludności na 1000 mieszkańców kształtował się na poziomie 36,8. Kolejne z największym przyrostem były Luksemburg (+19,6 promila), Irlandia (+15,2 prom.), Cypr (+13,4 prom.), Szwecja (+10,8 prom.), Słowenia (+6,8 prom.), Belgii (+6,1 )proc., Hiszpanii i Holandii (+5,9 prom.) i Wielkiej Brytanii (+5,6 prom.).

Reklama

Natomiast największy spadek liczby ludności odnotowano na Łotwie (-7,5 prom.), następnie w Bułgarii i Chorwacji (po -7,1 prom.), Rumunii (-6,6 prom.) i na Litwie (-5,3 prom.).

Polska także znalazła się w grupie państw z kurczącą się populacją. Według danych Eurostatu na początku 2019 r. w Polsce żyło 37,972812 mln mieszkańców, o 3,875 tys. mniej niż rok wcześniej, co oznacza spadek o 0,1 prom.

Urodzenia i zgony

W roku 2018 w UE urodziło się 5,0 mln dzieci, prawie 118 tys. mniej niż w roku poprzednim. W państwach członkowskich najwyższe wskaźniki urodzeń odnotowano w Irlandii (12,5 na 1000 mieszkańców), Szwecji (11,4 prom.), Francji (11,3 prom.) i Wielkiej Brytanii (11,0 prom.), a najniższe we Włoszech (7,3 prom.), Hiszpania (7,9 prom.), Grecja (8,1 prom.). W Polska na 1000 mieszkańców przypadało 10,2 żywych urodzeń.

W tym samum czasie w całej Wspólnocie zarejestrowano 5,3 mln zgonów, czyli o prawie 46 tys. więcej niż w poprzednim roku. Irlandia z 6,4 zgonami na 1000 mieszkańców była państwem z najniższym wskaźnikiem. Na przeciwległym końcu skali znalazła się Bułgaria, gdzie w 2018 r. na 1000 mieszkańców odnotowano 15,4 zgonów. Dla całej UE wskaźnik śmiertelności wynosił 10,4 na 1000 mieszkańców, czyli nieco poniżej wartości zaobserwowanej w Polsce (10,9 prom.).

W związku z tym Irlandia (z naturalną zmianą liczby ludności o 6,1 prom.) była w 2018 r. państwem członkowskim, w którym liczba urodzeń w największym stopniu przewyższała liczbę zgonów.

Natomiast w piętnastu państwach członkowskich UE odnotowano negatywną zmianę naturalną w 2018 r. Największą przewagę nad urodzeniami zgony miały w Bułgarii (-6,6 prom.). W Polsce wskaźnik ten także był ujemny i wynosił -0,7 prom.

>>> Czytaj też: Coraz więcej milionerów w Polsce: aż 31,5 tys. Co szósty to warszawiak