Propozycje układowe TXM przewidują m.in. konwersję wierzytelności na akcje


Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - TXM przedstawił propozycje układowe dla wierzycieli, których wierzytelności są objęte układem, podała spółka. Spółka proponuje m.in., że wierzytelności zostaną objęte konwersją na nowe akcje TXM w wysokości 65% ich wartości.
"Ten tryb postępowania, czyli konwersja na akcje, ma zapewnić głównym wierzycielom, zwłaszcza z grupy dostawców towarowych, poczucie właścicielskie w stosunku do TXM. Dla większości z nich możliwość dystrybucji zapasu poprzez sieć TXM, która docelowo składać się będzie z około 280 sklepów, jest bardzo istotnym aspektem funkcjonowania ich autonomicznych biznesów" - powiedział prezes Tomasz Waligórski, cytowany w komunikacie.
"Grupa I - wierzyciele posiadający wierzytelności główne w wysokości powyżej 5 000 zł i niekwalifikujący się do innych grup:
1. Konwersja 65% wierzytelności głównej, to jest kwoty 53 102 060,36 zł na akcje w kapitale zakładowym dłużnika, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 p.r., w ten sposób, że:
a) za każde 0,04 zł wierzytelności głównej wierzyciel obejmie nowe akcje o wartości nominalnej 0,04 zł w podwyższonym kapitale zakładowym dłużnika,
b) kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 53 102 060,36 zł;
c) dłużnik wyemituje 1 327 551 509 akcji nowych nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,04 zł każda i po takiej wartości akcje te zostaną objęte przez wierzycieli (cena emisyjna: 0,04 zł za każdą akcję);
2. Spłata 35% wierzytelności głównej, to jest kwoty 28 593 422,71 zł" - czytamy w materiale dotyczącym propozycji układowych.
Procentowy udział spłaty wierzytelności głównej w poszczególnych latach będzie rósł od 6,16% do 18,55% w latach 2021-2026
Trzecią propozycją dla tej grupy jest umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego dłużnika.
Grupa II to wierzyciele posiadający wierzytelności główne w wysokości do 5 000 zł i niekwalifikujący się do innych grup.
Spółka proponuje im:
1. spłatę 100% wierzytelności głównej, tj. 472 731 zł, jednorazowo, w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu;
2. umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego dłużnika.
Grupa III to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, któremu TXM proponuje spłatę 100% wierzytelności tj. zarówno wierzytelności głównej, jak i wierzytelności ubocznych - kwoty 1 052 407,01 zł (z odsetkami na dzień 14 maja 2019 r.), w tym odsetek, w 72 równych ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi do ostatniego dnia roboczego pierwszego miesiąca roku następującego po roku, w którym dojdzie do prawomocnego zatwierdzenia układu.
"Grupa IV - obligatariusze posiadający obligacje zamienne na akcje w kapitale zakładowym dłużnika
1. Konwersja 65% wierzytelności głównej, to jest kwoty 13 650 000 zł, na akcje w kapitale zakładowym dłużnika, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 p.r., w ten sposób, że:
a) za każde 0,04 zł wierzytelności głównej wierzyciel obejmie nowe akcje o wartości nominalnej 0,04 zł w podwyższonym kapitale zakładowym dłużnika,
b) kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 13 650 000 zł;
c) dłużnik wyemituje 341 250 000 nowych nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,04 zł każda i po takiej wartości akcje te zostaną objęte przez wierzycieli (cena emisyjna: 0,04 zł za każdą akcję);
2. Zaspokojenie 35% wierzytelności głównej, to jest kwoty 7 350 000 zł, poprzez jednorazową spłatę w dniu 13 sierpnia 2027 r. (data wykupu obligacji). Obligatariusze zachowają prawo do żądania wcześniejsze konwersji pozostałych obligacji na akcje spółki zgodnie z warunkami emisji obligacji z dnia 13.08.2018 r.
3. Konwersja odsetek (w znaczeniu nadanym im przez warunki emisji obligacji z dnia 13.08.2018 r.) na akcje w kapitale zakładowym dłużnika, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 p.r., powstałych od dnia emisji obligacji do dnia 13 stycznia 2020 r. włącznie, to jest kwoty 2 380 000 zł, w ten sposób, że:
a) za każde 0,04 zł wierzytelności wierzyciel obejmie nowe akcje o wartości nominalnej 0,04 zł w podwyższonym kapitale zakładowym dłużnika,
b) kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 2 380 000 zł;
c) dłużnik wyemituje 59 500 000 nowych nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,04 zł każda i po takiej wartości akcje te zostaną objęte przez wierzycieli (cena emisyjna: 0,04 zł za każdą akcję);
4. Zaspokojenie odsetek (w znaczeniu nadanym im przez warunki emisji obligacji z dnia 13.08.2018 r.) powstałych od dnia 14 stycznia 2020 r. włącznie w ten sposób, że:
a) w części, tj. do wysokości ustalonej jako oprocentowanie w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej sumie stawki WIBOR 1M, oznaczającej notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych oraz marżę w wysokości 2,8%, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż zero, a stawka WIBOR 1M jest wyznaczana w pierwszym dniu każdego okresu odsetkowego. Okresy odsetkowe będą kończyć się w dniach: 13 lutego, 13 maja, 13 sierpnia i 13 listopada każdego kolejnego roku
b)w pozostałej części, spełnienie świadczenia nastąpi w ten sposób, że każdego kolejnego roku, za okresy kończące się w dniu 13 sierpnia każdego kolejnego roku, nastąpi potrącenie wzajemne wierzytelności wierzyciela z tytułu tej części odsetek z wierzytelnością dłużnika z tytułu objęcia nowych akcji dłużnika przez tego wierzyciela, które zostaną wyemitowane przez dłużnika. Za każde 0,04 zł wierzytelności wierzyciel obejmie nowe akcje o wartości nominalnej 0,04 zł w podwyższonym kapitale zakładowym dłużnika. Nowo emitowane akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela, nieuprzywilejowanymi. Cena emisyjna każdej akcji wyniesie 0,04 zł za każdą akcję.
5. Umorzenie w całości wszelkich kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego dłużnika, innych niż odsetki (zarówno powstałe do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego dłużnika, jak i po tym dniu)" - czytamy dalej.
Grupa V to wierzyciele, których wierzytelność zabezpieczona jest na majątku TXM i znajduje pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia. Do tej grupy zaliczone będą wierzytelności PKO Banku Polskiego oraz ING Banku Śląskiego w tej części, w jakiej wyrażą zgodę na objęcie ich wierzytelności układem.
Wariant podstawowy to:
1. Konwersja 100% wierzytelności głównej objętej układem, to jest kwoty 17 851 068,08 zł na akcje w kapitale zakładowym dłużnika w ten sposób, że:
a) za każde 0,04 zł wierzytelności głównej wierzyciel obejmie nowe akcje o wartości nominalnej 0,04 zł w podwyższonym kapitale zakładowym dłużnika,
b) kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 17 851 068,08 zł;
c) dłużnik wyemituje 446 276 702 nowych nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,04 zł każda i po takiej wartości akcje te zostaną objęte przez wierzycieli (cena emisyjna: 0,04 zł za każdą akcję);
2. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego dłużnika.
Wariant alternatywny to umorzenie w całości wierzytelności głównej, jak również umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego dłużnika.
W zakresie, w jakim wierzyciele z tej grupy nie wrazili zgody na objęcie wierzytelności układem zaspokojenie wierzytelności nie jest nim regulowane a intencją spółki i banków jest ustalenie zasad ich restrukturyzacji w umowie restrukturyzacyjnej, podano także.
W propozycjach układowych założono, że do momentu uprawomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu zostanie zarejestrowana w KRS zmiana statutu spółki w sprawie podziału wartości nominalnej każdej akcji przez 50. W jej wyniku wartość nominalna każdej akcji zmniejszy się z obecnej wartości 2 zł do 0,04 zł.
"Kapitał zakładowy spółki zostanie podniesiony o sumę wszystkich kwot podwyższenia kapitału podanych w ramach poszczególnych grup wierzycieli, zaś liczba nowo wyemitowanych przez dłużnika akcji będzie równa sumie wszystkich liczb nowo wyemitowanych akcji. Zastrzeżenie to nie odnosi się do konwersji opisanej dla Grupy IV w pkt 4 lit b) (wydanie akcji w zamian za odsetki od obligacji naliczone za okres po 14 stycznia 2020 r.), gdyż konwersja tam opisana nie jest konwersją, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 p.r.. Ponadto w zakresie Grupy V zastrzeżenie to ma zastosowanie tylko jeśli uprawnieni wierzyciele wrażą zgodę na objęcie ich wierzytelności układem oraz do wysokości tej wierzytelności i jednocześnie wybiorą wariant (A) podstawowy" - wskazano także.
W ramach konwersji akcje zostaną objęte z wyłączeniem prawa pierwszeństwa oraz poboru oraz będą uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od pierwszego dnia danego roku obrotowego w trakcie którego doszło do prawomocnego wpisu podwyższenia kapitału do Rejestru przedsiębiorców KRS.
TXM podał wcześniej dziś, że nadzorca sądowy Krzysztof Gołąb w toku przyspieszonego postępowania układowego złożył opracowany wspólnie ze spółką plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje układowe dla wierzycieli, spis wierzytelności, w tym spornych. Układ ma wejść w życie w II kw. 2020 r.
Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)