Apator obniżył prognozę zysku netto z 72-75 mln zł do 67 mln zł w 2019 roku


Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Apator obniżył prognozę zysku netto na 2019 rok z 72-75 mln zł do 67 mln zł, podała spółka. Jednocześnie spółka podjęła decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 0,45 zł na jedną akcję tj. w łącznej kwocie 14,8 mln zł.
"Apator informuje, że dokonał agregacji szacowanych i oczekiwanych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Apator na 2019 rok i przekazuje te dane do publicznej wiadomości:
- Przychody - 877 mln zł
- Zysk netto - 67 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Na osiągnięcie powyższych wyników finansowych główny wpływ ma sytuacja makroekonomiczna na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.
Spółka Apator 1 marca 2019 roku publikowała prognozę wyników skonsolidowanych, która była następująca:
- Przychody - 880-920 mln zł
- Zysk netto - 72-75 mln zł, podano także.
"Podsumowanie wstępnych wyników finansowych za br. wskazuje na to, że będą one zbliżone do osiągniętych w roku 2018, co oznacza jednocześnie, że będą one nieco poniżej naszych oczekiwań. Według naszych wstępnych ocen wpływ na to miała zarówno wymagająca sytuacja rynkowa, m.in. istotny wzrost kosztów płac, jak i czynniki po stronie popytowej, np. zmiany w harmonogramach realizacji planowanych kontraktów u naszych potencjalnych odbiorców. Osiągany poziom wyników finansowych niezmiennie pozwala Apatorowi na kontynuację wieloletniej polityki dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami - w tym roku, biorąc pod uwagę przewidywane wyniki finansowe za rok 2019, postanowiliśmy przeznaczyć na zaliczkę na poczet wypłaty dywidendy 14,8 mln zł" - powiedział prezes Mirosław Klepacki, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019 uprawnionych jest 32 860 928 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez spółkę (wg stanu na dzień ustalenia prawa do dywidendy) w celu umorzenia w ramach programu odkupu akcji uchwalonego przez WZA w dniu 27 maja 2019 roku.
Prawo do wypłaty zaliczki uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki w dniu 5 grudnia 2019 roku, natomiast wypłata nastąpi 12 grudnia 2019 roku, zapowiedziano.
"Zarząd Apator stwierdza, że spółka Apator posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019" - podsumowano.
Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 828,69 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)