PKO BP miał 1229 mln zł zysku netto, 341,55 mld zł aktywów w III kw. 2019 r.


Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - PKO BP odnotował 1229 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1042 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.
Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2662 mln zł wobec 2366 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 770 mln zł wobec 760 mln zł rok wcześniej.
Aktywa razem banku wyniosły 341,55 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 324,25 mld zł na koniec 2018 r.
W I-III kw. 2019 r. bank miał 3308 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2732 mln zł zysku rok wcześniej.
"Wypracowany za 3 kwartały 2019 roku zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego SA wyniósł 3 308 mln zł, co oznacza wzrost o 21,1% w relacji do wyniku analogicznego okresu roku ubiegłego. Ponad dwucyfrowy wzrost zysku netto determinowany był przez:
1) poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 10 918 mln zł (+10,6% r/r), głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 11,5% r/r, zrealizowanego dzięki wzrostowi wolumenów oraz marży odsetkowej,
2) wzrost kosztów działania o 3,3% r/r, głównie kosztów świadczeń pracowniczych i amortyzacji,
3) poprawę wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości o 90 mln zł, przy spadku kosztu ryzyka do poziomu 0,51%.
W efekcie działań podejmowanych również w 2019 roku nastąpił wyraźny wzrost skali działania r/r:
* suma aktywów osiągnęła poziom ponad 341 mld zł (+35 mld zł r/r),
* finansowanie udzielone klientom zwiększyło się do ponad 244 mld zł (+19 mld zł r/r),
* depozyty klientów wzrosły do 249 mld zł (+27 mld zł r/r).
W trakcie 3 kwartałów 2019 roku grupa kapitałowa banku:
* zachowała wysoki udział w rynku kredytów i oszczędności na poziomie odpowiednio 17,7% i 17,9%,
* zajmowała pozycję lidera rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych z udziałem w wysokości 20,7%" - czytamy w raporcie.
Marża odsetkowa za 3 kwartały br. wzrosła o 0,04 pkt proc. r/r do 3,44%, koszt ryzyka zmniejszył się w tym okresie o 0,44 pkt proc. do -0,51%. Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości spadł do 4,3% z 4,9% rok wcześniej.
Wskaźnik ROE netto wyniósł odpowiednio: 10,9% wobec 9,7% rok wcześniej, a ROA sięgnął odpowiednio: 1,3% wobec 1,2%.
Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) za 3 kwartały br. wyniósł 42% wobec 45,1% rok wcześniej.
"Po 3 kwartałach 2019 roku koszty działania wyniosły 4 597 mln zł i były wyższe o 3,3% r/r. Ich poziom był determinowany w głównej mierze przez:
* wzrost o 72 mln zł, tj. o 3,1% kosztów świadczeń pracowniczych,
* spadek o 94 mln zł, tj. o 8,8% kosztów rzeczowych, głównie w związku z niższymi wydatkami na:
- koszty utrzymania i wynajmu majątku trwałego (o 142 mln zł, głównie niższe koszty usług lokalowych związane z wprowadzeniem od stycznia 2019 roku regulacji wynikających z MSSF 16), przy jednocześnie wyższych wydatkach na:
- marketing (o 32 mln zł),
- informatykę (o 17 mln zł),
* wzrost o 105 mln zł, tj. 28,9% kosztów składek na BFG - koszty BFG wyniosły 468 mln zł, z czego 348 mln zł stanowiła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. W analogicznym okresie roku poprzedniego koszty BFG ukształtowały się na poziomie 363 mln zł, z czego 167 mln zł wyniosła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji,
* wzrost o 13 mln zł, tj. o 48,1% opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, głównie dotyczących opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami,
* wzrost o 171 mln zł, tj. o 28,0% amortyzacji, w tym głównie efekt wdrożenia MSSF 16 w zakresie najmu nieruchomości i samochodów oraz ujęcia kosztów przejętej spółki Prime Car Management SA w wysokości 53 mln zł, przy jednoczesnym spadku amortyzacji wartości niematerialnych związanych z wydłużeniem z końca 2023 roku do końca 2030 roku okresu użytkowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI)" - czytamy dalej w raporcie.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 3231 mln zł wobec 2510 mln zł zysku rok wcześniej.
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.
(ISBnews)