Comarch miał 42,5 mln zł zysku netto, 66,21 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.


Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Comarch odnotował 42,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 18,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 66,21 mln zł wobec 27,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354,48 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 345,31 mln zł rok wcześniej.
"Rentowność działalności Grupy Comarch w trzecim kwartale 2019 roku uległa zdecydowanej poprawie w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku. Na wyniki osiągnięte przez Grupę Comarch w trzecim kwartale 2019 roku miały wpływ m.in.: zdecydowany wzrost przychodów ze sprzedaży zagranicznej, który wyniósł 56 905 tys. zł (tj. 34,1%), który został osiągnięty głównie dzięki zwiększonej sprzedaży rozwiązań IT dla sektora handlowo-usługowego oraz firm przemysłowych w krajach europejskich oraz w Azji, spadek sprzedaży krajowej (o 47 738 tys. zł tj. o 26,7%), który był efektem braku realizacji w III kw. 2019 dostaw wyrobów gotowych Comarch do sektora publicznego, podczas gdy w III kw. 2018 były realizowane dostawy tego typu o znacznej wartości, wzrost kosztów działalności, będący następstwem presji płacowej występującej w sektorze IT - fundusz płac podstawowych w Grupie Comarch w raportowanym okresie wzrósł o 12,9% w porównaniu do trzeciego kwartału 2018 roku, uwzględnienie w trzecim kwartale 2019 zawarcia ugody z ZUS w sprawie kontraktu ZUS KSI, które spowodowało zwiększenie wyniku operacyjnego i wyniku netto Grupy Comarch o 24 203 tys. zł" - czytamy w raporcie.
Grupa Comarch aktywnie poszukuje nowych rynków zbytu (m.in. w Europie Zachodniej oraz w Azji), kontynuuje inwestycje w nowe produkty i usługi informatyczne, jak również stale rozbudowuje i modernizuje posiadaną infrastrukturę. Dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym osiągniętym w pierwszym kwartale 2019 roku sytuacja finansowa Grupy Comarch jest bardzo dobra i gwarantuje bezpieczeństwo działalności w przypadku zmiennej sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie, podano także.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 69,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 22,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 020,97 mln zł w porównaniu z 949,32 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 61,71 mln zł wobec 71,36 mln zł zysku rok wcześniej.
Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1 369,62 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)