Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Polenergia odnotowała 28,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 24,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Skorygowany (o przychody/ koszty o charakterze niepieniężnym/jednorazowym rozpoznane w danym roku obrotowym) skonsolidowany zysk netto wyniósł 31,6 mln zł wobec 20,6 mln zł zysku rok wcześniej.
Zysk operacyjny wyniósł 47,1 mln zł wobec 41,2 mln zł zysku rok wcześniej.
Wynik EBITDA wyniósł 72,6 mln zł w III kw. br. wobec 64,4 mln zł rok wcześniej, a wynik skorygowany - odpowiednio: 72,6 mln zł wobec 64,4 mln zł.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 643,4 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 987,01 mln zł rok wcześniej.
W I-III kw. 2019 r. spółka miała 74,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,24 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 947,63 mln zł w porównaniu z 2 560,76 mln zł rok wcześniej. Skorygowany skonsolidowany zysk netto wyniósł 82,9 mln zł wobec 8,5 mln zł zysku rok wcześniej.
"Przychody ze sprzedaży na poziomie grupy po trzech kwartałach 2019 wyniosły 1,948 mld zł i były niższe o 24% w porównaniu z 2018 rokiem z uwagi na niższe przychody w segmencie obrotu. Natomiast przychody ze sprzedaży (z pominięciem segmentu obrotu) wzrosły o 12% do 477,3 mln zł głównie za sprawą wzrostu przychodów w segmencie energetyki wiatrowej" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.
Wynik EBITDA wyniósł 200,4 mln zł w I-III kw. br. wobec 122,4 mln zł rok wcześniej, a wynik skorygowany - odpowiednio: 200,4 mln zł wobec 121,7 mln zł.
"Wzrost skorygowanego wyniku EBITDA został częściowo skompensowany przez spadek wyniku segmentu energetyki konwencjonalnej o 7,2 mln zł spowodowany głównie brakiem przychodów z tytułu żółtych certyfikatów" - wskazano w materiale.
"W rezultacie opisanych powyżej zdarzeń skorygowana marża EBITDA (z wyłączeniem segmentu obrotu – segment ten charakteryzuje się minimalną marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji) wyniosła 40,1 proc. i była o 8 pkt proc. wyższa od rozpoznanej w analogicznym okresie poprzedniego roku. Natomiast w samym trzecim kwartale tego roku wartość tego wskaźnika wyniosła 42,2% i była o 3,8 pkt proc. wyższa niż przed rokiem" - napisano w komunikacie.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 82,9 mln zł wobec 52,09 mln zł straty rok wcześniej.
"Nowe inwestycje w postaci zrealizowanych i działających już ośmiu pierwszych elektrowni fotowoltaicznych w Sulechowie o łącznej mocy 8 MW oraz rozpoczęcie budowy nowej farmy wiatrowej w Szymankowie o mocy 38 MW bez systemu wsparcia, to najlepsze przykłady tego, jak konsekwentnie przekształcamy Polenergię w nowoczesną, efektywną spółkę energetyczną. W portfelu mamy jeszcze projekty wiatrowe i fotowoltaiczne o łącznej mocy 181 MW i chcemy je zrealizować w oparciu o przychody z rynku lub kontrakty długoterminowe. Rozważamy też udział w dwóch tegorocznych aukcjach dla odnawialnych źródeł energii, jeśli pozwolą one zmaksymalizować rentowność nowych projektów" - skomentował prezes Michał Michalski, cytowany w komunikacie.
Strategiczne projekty Polenergii, realizowane wspólnie z norweskim Equinor, to budowa pierwszych w Polsce morskich farm wiatrowych na Bałtyku o mocy 3 000 MW.
"Grupa ma ważne dwie decyzje środowiskowe i umowy przyłączeniowe, a dalsze jej działania związane z pozyskaniem pozwolenia na budowę uzależnione są od tempa prac nad zapowiadanym systemem regulacji dla polskiego offshore. By budowa pierwszych w Polsce farm wiatrowych na morzu była możliwa, konieczne jest wprowadzenie szczegółowych przepisów, które uwzględnią specyfikę takich projektów, czyli ich skalę i złożoność, a także, przynajmniej na początku, ograniczoną ich liczbę. Dlatego, zgodnie z harmonogramem prac, pierwsza dostawa energii elektrycznej z morskich farm MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III może nastąpić w 2025 roku" - czytamy dalej w materiale.
Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.
(ISBnews)