KNF nałożyła kary finansowe na PZU, Altus TFI i DM BOŚ


Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) kary pieniężne w wysokości 150 tys. zł oraz w wysokości 1,549 mln zł, na Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) dwie kary w wysokości 570 tys. zł każda, a także karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł na Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska (DM BOŚ) karę, podała Komisja. Jednocześnie KNF uchyliła w całości decyzję Komisji z 27 marca 2018 r. w przedmiocie nałożenia na PZU kary pieniężnej w wysokości 1,7 mln zł.
"Komisja jednogłośnie uchyliła zaskarżoną decyzję z dnia 25 czerwca 2019 r. oraz nałożyła na Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych m.in.:
I. Karę pieniężną w wysokości 570 tys. zł w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej wprowadzonych do obrotu na NewConnect w okresie od dnia 28 grudnia 2017 r. do dnia 20 kwietnia 2018 r.
II. Karę pieniężną w wysokości 570 tys. zł w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej wprowadzonych do obrotu na NewConnect w okresie od dnia 21 kwietnia 2018 r. do dnia 21 września 2018 r." - czytamy w komunikacie.
Wskazane kary nałożone zostały w związku z naruszeniem przez Altus FIO Parasolowy § 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. W toku ponownego rozpatrywania sprawy Komisja uznała, że zarzuty przedstawione przez Altus TFI we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy są niezasadne oraz potwierdziła okoliczności naruszeń przepisów prawa stwierdzone w zaskarżonej decyzji. W związku z nowymi okolicznościami mającymi wpływ na wymiar kary, tj. pogorszeniem się sytuacji finansowej Altus TFI, Komisja uchyliła decyzję KNF z dnia 25 czerwca 2019 r. i nałożyła karę w niższej wysokości.
"Komisja jednogłośnie nałożyła na Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA karę pieniężną za naruszenie między innymi przepisów
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Kara pieniężna w wysokości 100 tys. zł nałożona została za naruszenie przez dom maklerski art. 79 ust. 6a ustawy o obrocie poprzez niedostateczną realizację obowiązku nadzoru nad czynnościami wykonywanymi przez agenta firmy
inwestycyjnej tj. Bank Ochrony Środowiska S.A., w związku z realizacją zawartej między domem maklerskim a agentem umowy o pełnienie funkcji agenta firmy inwestycyjnej" - czytamy także.
Komisja ustaliła, że nadzór nad czynnościami powierzonymi agentowi na podstawie umowy był sprawowany w sposób niedostateczny. Został on w zdecydowanej mierze sprowadzony do bieżącej współpracy w toku wykonywania czynności operacyjnych między pracownikami jednego z wydziałów domu maklerskiego a pracownikami banku. W trakcie wykonywania tych czynności dom maklerski dokonywał przede wszystkim
weryfikacji kompletności i poprawności dokumentacji przekazywanej przez agenta. Poza wskazaną współpracą dom maklerski w niewielkim stopniu korzystał z możliwości sprawowania nadzoru w zakresie faktycznej organizacji i przebiegu procesu przyjmowania przez agenta zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszy. W okresie objętym postępowaniem dom maklerski nie przeprowadził żadnej kontroli działań agenta w miejscu ich realizacji, tj. w oddziale banku, gdzie wykonywano czynności powierzone, w okresie od maja 2015 r. do maja 2016 r., wskazano również
Komisja informuje, że maksymalny wymiar kary w niniejszej sprawie wynosi 11 753 300 zł.
Komisja jednogłośnie wydała ostateczną decyzję uchylającą w całości decyzję KNF z dnia 27 marca 2018 r. w przedmiocie nałożenia na PZU kary pieniężnej w wysokości 1,7 mln zł, w związku z naruszeniem przez PZU art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązku informacyjnego oraz nakładającą kary pieniężne w wysokości 150 tys. zł oraz w wysokości 1,549 mln zł, wskazano także.
"PZU dopuściła się nieterminowej likwidacji szkód oraz dopuściła się braku terminowego wykonania obowiązku informacyjnego - poinformowania o tym, że odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu w odniesieniu do 83 roszczeń zgłoszonych przez 47 poszkodowanych. W wyniku ponownego rozpoznania sprawy Komisja uznała za zasadne uchylenie zaskarżonej decyzji i nałożenie dwóch kar pieniężnych w łącznej wysokości niższej niż kara pieniężna nałożona na podstawie zaskarżonej decyzji. Nałożenie dwóch odrębnych kar pieniężnych na PZU wynika z pogrupowania przypadków nieterminowej likwidacji szkód na dwie sprawy administracyjne ze względu na zmiany stanu prawnego i brzmienie przepisów przejściowych, natomiast obniżenie wymiarów kar pieniężnych wynika z uwzględnienia na korzyść PZU zmiany w długości okresu naruszenia. Powyższe jednakże nie zmienia oceny Komisji co do wagi stwierdzonych naruszeń i konieczności zastosowania środka sankcyjnego" - podsumowano.
(ISBnews)