Wasko: Katowice odstąpiły od umowy z konsorcjum COIG wartej 19,5 mln zł netto


Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Miasto Katowice odstąpiło od umowy na realizację zamówienia publicznego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach", zawartej z konsorcjum firm COIG (spółka zależna Wasko) oraz Vulcan, podało Wasko. Wartość umowy wynosiła 19,5 mln zł netto (23,9 mln zł brutto) i mogła zostać powiększona o zakup przez zamawiającego dodatkowych licencji oraz o zlecenie dodatkowych usług polegających na rozszerzenia programu o obsługę funkcjonalności.
Przedmiot umowy obejmował dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wspomagającego procesy biznesowe w Urzędzie Miasta Katowice oraz w ponad 200 jednostkach organizacyjnych miasta wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury sprzętowej, podano.
"Jako przyczyny odstąpienia do umowy zamawiający wskazał:
- wykonywanie przedmiotu umowy w sposób wadliwy i sprzeczny z umową poprzez nienależyte wykonanie części produktów wchodzących w zakres przedmiotu umowy, odmowę wykonania kolejnych produktów oraz brak zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego;
- zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w zakresie części produktów wchodzących w zakres przedmiotu umowy i brak usunięcia stanu zwłoki w terminie wyznaczonym przez zamawiającego;
- odmowę spełnienia świadczenia przez konsorcjum" - czytamy w komunikacie.
Zamawiający wezwał konsorcjum do odbioru elementów świadczenia spełnionych przez konsorcjum, zwrotu części otrzymanej kwoty wynagrodzenia tj. kwoty 5 827 246,77 zł oraz zapłaty kwoty w wysokości 4 801 130,34 zł, tytułem kary umownej stanowiącej równowartość 20% wynagrodzenia łącznego brutto z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie konsorcjum. Ponadto zamawiający zastrzegł sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, w którym wartość rzeczywistej szkody po stronie zamawiającego przekroczy wartość naliczonej karu umownej, podano również.
"W ocenie wykonawcy otrzymane odstąpienie od umowy jest bezzasadne, tym samym wykonawca uznaje je za bezskuteczne. Wobec powyższego brak jest również podstaw do obciążenia wykonawcy karą umowną, jak również do żądania zwrotu zapłaconego wynagrodzenia. Wskazane przez zamawiającego w treści odstąpienia okoliczności są sprzeczne ze stanem faktycznym. Prace realizowane przez wykonawcę były wykonywane należycie i terminowo, a opóźnienia i wstrzymanie realizacji umowy do jakich doszło, powstały z wyłącznej winy zamawiającego, ze względu na brak wymaganego umową współdziałania oraz wielomiesięczne opóźnienia w realizacji umowy ze strony zamawiającego" - podkreślono w materiale.
Okoliczności opisane powyżej mogą wpłynąć na zmiany wartości szacunkowych dotyczących wyceny przychodów z umowy "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach", które Wasko rozpoznało zgodnie z MSSF 15 w publikowanych dotychczas raportach okresowych. Rozpoznane dotychczas aktywo z tytułu umowy wynosi 6,8 mln zł.
COIG jest spółką zależną, w której Wasko posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 319,3 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)