URE: W ramach aukcji sprzedano ok. 79 TWh energii z OZE za blisko 16,9 mld zł


Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - W wyniku rozstrzygnięcia 11 z 12 przeprowadzonych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE) sprzedano w sumie ponad 79 TWh energii elektrycznej o łącznej wartości nieco ponad 16,9 mld zł, podał Urząd Regulacji Energetyki (URE).
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przeprowadził już wszystkie zaplanowane na ten rok aukcje. Wyniki dwóch pierwszych aukcji (migracyjnych) prezes URE ogłosił na początku grudnia, dziś publikowane są wyniki kolejnych dziewięciu z dziesięciu przeprowadzonych aukcji, podano.
W tym roku do sprzedaży w ramach wszystkich aukcji przeznaczono ponad 184 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości ponad 69,6 mld zł.
Zdecydowana większość wsparcia przyznanego w wyniku rozstrzygniętych dotychczas aukcji - tj. ponad 16,6 mld zł - trafi do instalacji nowych, czyli takich, w których wytworzenie energii elektrycznej po raz pierwszy nastąpi po dniu zamknięcia sesji aukcji. W aukcji AZ/6/2019
zakontraktowane zostało 16,2 mld zł, z czego 16,1 mld zł dla dużych instalacji wiatrowych (o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW), co odpowiada powstaniu ponad 2 200 MW nowej mocy zainstalowanej elektrycznej w technologii wiatrowej. Natomiast dla dużych instalacji fotowoltaicznych (o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW) w tej aukcji zakontraktowano energii o wartości ponad 129 mln zł, podał także Urząd
Wszystkie nowe instalacje mogły uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości ponad 44 mld zł - tyle przewidział dla wytwórców w koszykach dla nowych instalacji ustawodawca. Instalacje istniejące (migrujące z kończącego się systemu świadectw pochodzenia) z przeznaczonej dla nich puli o wartości ponad 25 mld zł w wyniku aukcji zdołały zagospodarować nieco ponad ok. 315 mln zł, co stanowi niewiele ponad 1% możliwego do uzyskania wsparcia, zaznaczono.
"Wyniki aukcji dla poszczególnych technologii przedstawiają się następująco:
- 2 grudnia odbyła się aukcja AZ/3/2019 przeznaczona dla wytwórców energii w istniejących instalacjach OZE o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących biopłyny, energię geotermalną, energię wiatru na morzu albo hydroenergię. W tym koszyku można było sprzedać prawie 1,5 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 800 mln zł. Z uwagi na brak wymaganej ustawą o odnawialnych źródłach energii liczby ofert, aukcja ta pozostaje bez rozstrzygnięcia.
- 3 grudnia odbyła się aukcja AZ/4/2019. W aukcji mogły wziąć udział istniejące biogazownie rolnicze o mocy nie większej niż 1MW.
W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji sprzedano prawie 270 GWh (z ponad 1,1 TWh dostępnej w koszyku) energii elektrycznej o wartości blisko 177,5 mln zł, zaoferowanej w ramach czterech ofert złożonych przez czterech wytwórców. Maksymalna wartość energii sprzedanej
w tym koszyku mogła wynieść 840 mln zł. W aukcji tej zadziałała reguła 'wymuszenia konkurencji', zgodnie z którą aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 100% wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji
i 80% ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami. W koszyku dla małych biogazowni rolniczych minimalna cena, po jakiej energia została sprzedana wyniosła 640,55 zł/MWh ,natomiast cena maksymalna: 664,49 zł/MWh.
- 4 grudnia odbyła się aukcja AZ/5/2019 przeznaczona dla istniejących instalacji biomasowych (w tym dedykowanych instalacji spalania biomasy, spalania wielopaliwowego, termicznego przekształcania odpadów, układów hybrydowych) albo biogazowni (innych niż rolnicze)
o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW. Z uwagi na brak wymaganej ustawą o odnawialnych źródłach energii liczby ofert, aukcja ta pozostaje bez rozstrzygnięcia.
- 5 grudnia odbyła się aukcja AZ/6/2019. Była to pierwsza z aukcji dedykowanych dla tzw. instalacji 'nowych', a jednocześnie aukcja o największej wartości i wolumenie. Wartość energii możliwa do zakontraktowania w koszyku dla dużych instalacji wykorzystujących
energię wiatru na lądzie i słońca (o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) wynosiła ponad 32,5 mld zł (prawie 114 TWh).
W tej aukcji także zadziałała reguła 'wymuszenia konkurencji'. W wyniku rozstrzygnięcia sprzedano prawie 78 TWh energii o wartości ponad 16,2 mld zł, zaoferowanej w ramach 101 złożonych ofert. Najtańsza energia w tym koszyku została sprzedana za 162,83 zł/MWh, a najdroższa za 233,29 zł/MWh.
- 6 grudnia odbyła się aukcja AZ/7/2019 dla 'nowych' instalacji biomasowych i wykorzystujących biogaz inny niż rolniczy, o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW. W tym koszyku możliwa do sprzedania ilość energii wynosiła prawie 15 TWh, a jej wartość to ponad
5,5 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji sprzedano blisko 1 002 GWh energii elektrycznej o wartości ponad 399,7 mln zł, zaoferowanej w ramach jednej oferty (zadziałała reguła 'wymuszenia konkurencji'), w wyniku której 3 z 4 złożonych ofert musiały zostać uznane jako
przegrane.
- 9 grudnia odbyła się aukcja (AZ/8/2019) dla 'nowych' elektrowni wodnych o mocy nie większej niż 1 MW. Dla instalacji, mogących brać udział w tej aukcji, ustawodawca przewidział także wsparcie w postaci systemów taryf gwarantowanych FIT/FIP - wytwórcy muszą wybrać system wsparcia, z którego chcą korzystać. Ilość energii możliwa do zakontraktowania w tym koszyku wynosiła 140 GWh o wartości ponad 71 mln zł. Z uwagi na brak wymaganej ustawą o odnawialnych źródłach energii liczby ofert, aukcja ta pozostaje bez rozstrzygnięcia.
- 11 grudnia odbyła się aukcja (AZ/10/2019) dla 'nowych' instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji (o mocy nie większej niż 1 MW). Instalacje, które mogłyby wziąć udział w tej aukcji mogą alternatywnie skorzystać z systemów FIT/FIP. W koszyku przewidziano sprzedaż 1,3 TWh energii o wartości nieco ponad 939 mln zł. br. Z uwagi na brak wymaganej ustawą o odnawialnych źródłach energii liczby ofert, aukcja ta pozostaje bez rozstrzygnięcia.
- W aukcji przeprowadzonej 12 grudnia (AZ/11/2019) o wsparcie o wartości ponad 285 mln zł mogły ubiegać się 'nowe' elektrownie wodne o mocy większej niż 1 MW. Przewidziano w niej zakup blisko 600 GWh energii. Z uwagi na brak wymaganej ustawą o odnawialnych
źródłach energii liczby ofert, aukcja ta pozostaje bez rozstrzygnięcia.
- 13 grudnia odbyła się aukcja (AZ/12/2019) przeznaczona dla 'nowych' biogazowni rolniczych o mocy powyżej 1 MW. Do sprzedania w ramach tego koszyka przeznaczono 1,17 TWh o wartości 678,6 mln zł. Z uwagi na brak wymaganej ustawą o odnawialnych źródłach energii liczby ofert, aukcja ta pozostaje bez rozstrzygnięcia. Do aukcji nie przystąpiła wystarczająca liczba wytwórców, a więc nie mogła zostać rozstrzygnięta" - czytamy w komunikacie URE.
Wyniki aukcji oznaczonej jako AZ/9/2019, prezes URE opublikuje niezwłocznie po jej rozstrzygnięciu, dodano.
(ISBnews)