Jak wynika z dokumentacji umieszczonej na nowej platformie zakupowej PLK, zarządca kolejowej infrastruktury planuje inwestycję dotyczącą alternatywnego połączenia dla głównej kolejowej magistrali wiodącej na zachód od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czyli linii E 30 Katowice – Gliwice – Kędzierzyn-Koźle – Opole.

Pod tym kątem zaplanowano projekt pn. „Poprawa parametrów linii 132 na odcinku Bytom Bobrek – Opole Groszowice wraz z modernizacją węzła Opole oraz budową linii Pyskowice Miasto – Pyskowice”. Linia nr 132 wiedzie od Bytomia, przez obecne dzielnice Zabrza Biskupice i Mikulczyce, podgliwickie Pyskowice, Strzelce Opolskie – po Opole.

W toku planowania projektu przeanalizowana ma zostać m.in. modernizacja, odbudowa lub budowa szeregu łącznic i połączeń prowadzących do linii nr 132. Jednym z nich jest nieczynny dziś odcinek tej linii: Zabrze Biskupice – Pyskowice; innym – linia nr 189 Ruda Chebzie – Zabrze Biskupice. Ważna dla ew. Kolei Metropolitalnej byłaby odbudowa połączenia stacji Pyskowice z centrum tego miasta.

Jak napisano w opisie przedmiotu zamówienia, eksploatując linię nr 132 PLK dostrzegają szereg problemów, m.in. „niezadowalającą prędkość jazdy na odcinku Bytom Bobrek – Opole Groszowice spowodowaną nieczynnym odcinkiem Zabrze Biskupice – Pyskowice linii kolejowej nr 132 oraz niezadowalającym stanem technicznym obiektów inżynieryjnych, wyeksploatowanymi urządzeniami srk (sygnalizacji ruchu kolejowego), przestarzałą siecią trakcyjną oraz geometrią torów”.

Związane z tym problemy to niewystarczająca przepustowość odcinka Bytom Bobrek – Opole Zachodnie spowodowana: wydłużoną trasą przez stację Gliwice, czasem jazdy (niskie prędkości), długimi odstępami (szlakami), brakiem możliwości wyprzedzania czy niewystarczającą przepustowością opolskiego i gliwickiego węzła kolejowego (spowodowaną niedostosowaniem układu torowego węzłów do potrzeb).

Pod kątem obsługi podróżnych PLK zdają sobie sprawę z niedostosowania służących temu obiektów do obecnych potrzeb (kwestie rozmieszczenia lub braku przystanków i stacji) czy też dostosowania przebiegu linii nr 132 oraz nr 147 na odcinku Bytom – Gliwice do potrzeb ruchu pasażerskiego.

Wykonawca zamawianej dokumentacji ma przeanalizować m.in. odbudowę lub budowę nowych torów szlakowych, w szczególności na odcinku Zabrze Biskupice – Pyskowice oraz Pyskowice – Pyskowice Miasto, a także budowę szeregu łącznic.

Priorytetowym celem inwestycji ma być spełnienie wymagań sieci TEN-T, a każdy wariant modernizacji lub budowy nowej infrastruktury musi zakładać odbudowę linii nr 132 na odcinku Zabrze Biskupice – Pyskowice oraz przywrócenie ruchu na linii nr 188 na szlaku Bytom Bobrek – Zabrze Biskupice.

Ponadto zakładane są: przystosowanie szeregu stacji do parametrów sieci TEN-T, w tym przyjmowania pociągów towarowych o długości co najmniej 750 m (m.in. Bytom Bobrek, Zabrze Biskupice, Pyskowice, Strzelce Opolskie, Szymiszów, Kamień Śląski i Tarnów Opolski, a także szereg inwestycji w obrębie Opolskiego Węzła Kolejowego (m.in. rozbudowa odcinka Opole Główne – Opole Zachodnie do czterech torów oraz dobudowa dodatkowych torów - 1 lub 2 - na odcinku Opole Główne – Opole Groszowice).

W drodze analiz wybrany ma zostać wariant zapewnienia lepszej dostępności kolei w Pyskowicach (odbudowa w starym śladzie odcinka do przystanku Pyskowice Miasto, budowa tego połączenia w nowym śladzie lub budowa w nowym śladzie przelotowej linii obsługującej Pyskowice, odgałęziającej się od linii 135 lub 132).

Fakultatywne założenia inwestycyjne to m.in. prace na linii 189 Ruda Chebzie – Zabrze Biskupice, analiza zasadności utworzenia połączenia Bytom – linia 189 – Ruda Śląska – Zabrze – Gliwice czy utworzenie nowego połączenia pasażerskiego poprzez odbudowę linii Bytom – Ruda Orzegów. Ponadto analizowana ma być lokalizacja nowych i korekta istniejących peronów i przystanków - zgodnie z wnioskami organizatorów transportu.

Zamawiana dokumentacja przedprojektowa obejmuje m.in. opracowanie studium wykonalności. Zasadnicza część zamówienia ma zostać wykonana w 330 dni od podpisania umowy, następnie PLK zdecydują o ew. opracowaniu dokumentacji do następnych etapów realizacji projektu; cały okres zamówienia określono na 566 dni. Obecny termin składania ofert w tym przetargu to 28 stycznia br.(PAP)

autor: Mateusz Babak