Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - EuroRating obniżył rating Getin Noble Bank do CCC z B-. Perspektywa ratingu została utrzymana jako negatywna, podała agencja.
"Obniżenie poziomu ratingu kredytowego banku Getin Noble Bank S.A. (GNB) związane jest z: kontynuacją spadku wskaźników kapitałowych; silnym wzrostem kursu walutowego CHF/PLN; ryzykiem wzrostu kosztów związanych z pozwami klientów posiadających walutowe kredyty hipoteczne; a także wysoką wrażliwością banku na potencjalne skutki epidemii koronawirusa COVID-19 oraz na dokonane w ostatnim czasie obniżki stóp procentowych NBP" - czytamy w komunikacie.
EuroRating wskazuje, że w rezultacie od trzech lat systematycznie obniża się wskaźnik relacji kapitału własnego do aktywów, który na koniec 2019 roku wynosił już tylko 4,8% (wobec 6,1% w 2018 roku i 7,2% w 2017 roku). Był to jednocześnie najniższy poziom w całej historii działalności banku.
EuroRating szacuje, że na kondycję finansową banku w kolejnych kwartałach silny negatywny wpływ mogą mieć również skutki pandemii koronawirusa COVID-19 oraz dokonane w ostatnim czasie przez Radę Polityki Pieniężnej dwie duże obniżki stóp procentowych NBP (główna stopa została obniżona z 1,5% do 0,5% - tj. do najniższego poziomu w historii).
"Jakkolwiek trudno jest obecnie oszacować ostateczny wpływ wprowadzonych ograniczeń na koniunkturę gospodarczą, ponieważ nieznany jest jeszcze czas trwania epidemii oraz obowiązywania restrykcji, to należy założyć, że bardzo wiele przedsiębiorstw będzie miało duże problemy z regulowaniem zobowiązań finansowych, w efekcie czego wzrosną koszty ryzyka w bankach" - czytamy dalej.
EuroRating podkreślił, że ze względu na dotychczasową ujemną rentowność działalności GNB, potencjalny jednoczesny wzrost kosztów ryzyka oraz spadek przychodów odsetkowych znacznie utrudni bankowi odzyskanie zdolności do generowania dodatnich wyników finansowych oraz realizację uzgodnionego z KNF programu sanacji banku.
"Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3" - czytamy w komunikacie.
"Negatywny wpływ na rating kredytowy GNB mogłoby mieć: generowanie przez bank wysokich ujemnych wyników finansowych; dalszy spadek wartości kapitału własnego i/lub wartości współczynników kapitałowych; dalszy wzrost udziału kredytów zagrożonych; duży wzrost liczby pozwów hipotecznych kredytobiorców walutowych przeciwko bankowi; wysoki odsetek niekorzystnych dla banku rozstrzygnięć tych procesów; a także ewentualna utrata przez bank istotnej części bazy depozytowej i wystąpienie ewentualnych napięć w sytuacji płynnościowej banku" - ocenia agencja.
Pozytywnie na poziom oceny ratingowej banku mogłoby wpływać: pozyskanie przez bank nowego wiarygodnego inwestora, który dokonałby istotnego dokapitalizowania banku, skutkującego znacznym wzrostem udziału kapitału własnego w pasywach oraz poprawą regulacyjnych współczynników kapitałowych; brak przełożenia niekorzystnego orzeczenia TSUE ws. walutowych kredytów hipotecznych na wzrost liczby pozwów kredytobiorców przeciwko bankowi oraz na wzrost niekorzystnych dla banku rozstrzygnięć procesów; spadek udziału kredytów nieregularnych w portfelu kredytów ogółem; a także trwały powrót do generowania przez bank dodatnich wyników finansowych, podano dalej.
Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 52,83 mld zł na koniec 2019 r.
(ISBnews)