Osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, ma prawo do wliczenia w koszty uzyskania przychodów wszelkich wydatków poniesionych w celu osiągnięcia przychodów, służących ich zachowaniu albo zabezpieczeniu. Ustawodawca wymienia też te wydatki, które kosztem nie są. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podatnicy odnoszą korzyści podatkowe poprzez amortyzację. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, czyli odpisy amortyzacyjne. Dodatkowo przepisy ściśle określają metody oraz sposoby ich dokonywania. Jedną z atrakcyjniejszych dla przedsiębiorców jest obecnie tzw. jednorazowa amortyzacja.

Polega ona na tym, że podatnik może dokonać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych. Prawo do jednorazowego odpisu nie dotyczy jednak wszystkich podatników i wszystkich środków trwałych. Metoda amortyzacji przeznaczona jest dla podatników, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz tzw. małych podatników. Jednorazową amortyzacją objęte zostały środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych. Odpisu od wartości początkowej dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ich wysokość nie może w roku podatkowym przekroczyć równowartości kwoty 50 tys. euro, (chodzi o łączną wartość tych odpisów amortyzacyjnych). Przy określaniu limitu 50 tys. euro, nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 3,5 tys. zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Przede wszystkim podatnicy mogą dokonać odpisu tylko w roku wprowadzenia środków trwałych do ewidencji. Jednorazowa amortyzacja może być jednak dokonywana nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Przepis nie wymusza jednak na podatniku dokonania odpisu w jednym i tylko jednym konkretnym miesiącu. Ograniczenia są dwa: miesiąc i rok wprowadzenia do ewidencji środków trwałych. To miesiąc wprowadzenia do ewidencji i koniec roku zakreśla okres, w którym można dokonać jednorazowego odpisu. W tym czasie podatnik może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w dowolnym miesiącu.

KIEDY DOKONAĆ AMORTYZACJI

Podatnik prowadzi własną firmę. Jako formę opodatkowania wybrał podatek liniowy.

W sierpniu 2008 r. kupił dla celów działalności samochód ciężarowy. Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych we wrześniu 2008 r. Podatnik może dokonać jednorazowej amortyzacji najwcześniej we wrześniu 2008 r. Może jednak też wybrać jeden z miesięcy w przedziale między wrześniem a grudniem 2008 r.