Z powodu kryzysu chcę zawiesić prowadzenie firmy. Jakie informacje muszę zamieścić we wniosku? Czy podczas zawieszenia będę mógł dalej amortyzować zakupiony środek trwały?
Przedsiębiorca, który zamierza zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, musi dokonać zgłoszenia tego faktu do ewidencji działalności gospodarczej. Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej powinno zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL (o ile taki posiada), oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy, wskazanie okresu, na jaki następuje zawieszenie. Do zgłoszenia przedsiębiorca dołącza oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.
Z kolei składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której były używane, nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tej działalności.