Według informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Tauronu pierwotna oferta spółki rozpocznie się 4 czerwca od budowy księgi popytu, która potrwa do 21 czerwca. Zapisy inwestorów indywidualnych na akcje spółki potrwają od 9 do 18 czerwca, a dla instytucjonalnych od 22 do 24 czerwca.

Cenę maksymalną akcji Tauronu poznamy 2 czerwca. Na 22 czerwca jest natomiast przewidziana publikacja ceny emisyjnej, a także ostatecznej liczby akcji sprzedawanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym. Debiut Tauronu na giełdzie najprawdopodobniej nastąpi 30 czerwca.

Po ofercie udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki zostanie obniżony z 87,5 proc. do około 34 proc., jeśli wszystkie oferowane akcje zostaną objęte przez inwestorów. Statut spółki ogranicza prawa głosu akcjonariuszy – innych niż Skarb Państwa – dysponujących ponad 10 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

Minister skarbu Aleksander Grad powiedział we wtorek na briefingu w sprawie debiutu giełdowego Tauronu, że po ofercie publicznej resort nie chce sprzedawać swoich pozostałych 34 proc. akcji.

Przed debiutem akcje Tauronu zostaną scalone. Zapis na akcje powinien stanowić wielokrotność liczby 9

Oferta publiczna Tauronu obejmuje do 7 mld 389 mln 300 tys. 798 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C o wartości nominalnej 1 zł, które są oferowane przez akcjonariusza większościowego – Skarb Państwa. Po zakończeniu procesu scalania akcji (planowanym na 25 czerwca), w wyniku którego liczba akcji zmniejszy się w stosunku 9:1, a ich jednostkowa wartość nominalna wzrośnie z 1 zł do 9 zł, będą stanowiły do 821 mln 033 tys. 422 akcji serii AA.

"Planuje się, że około 20% akcji zostanie zaoferowane inwestorom indywidualnym. Pozostałe akcje trafią do inwestorów instytucjonalnych. Skarb Państwa zastrzega sobie prawo do zmiany liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym do nie więcej niż 25% ostatecznej łącznej liczby akcji sprzedawanych" – głosi prospekt.

"Każdy inwestor indywidualny może złożyć jeden zapis na co najmniej 1350, lecz nie więcej niż 13 500 akcji Taurona o wartości nominalnej 1 zł. Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej, która zgodnie z planowanym harmonogramem zostanie podana do publicznej wiadomości 2 czerwca 2010 r." - czytamy dalej.

Zapis na akcje powinien stanowić wielokrotność liczby 9 w ramach przedziału liczby akcji, na które może zostać złożony zapis. Taka konstrukcja oferty związana jest z trwającym procesem scalania akcji, którego zakończenie planowane jest przed przydziałem akcji. Proces scalania akcji nie wpłynie na wartość pakietu akcji, na który zapiszą się inwestorzy.

Rabat od ceny energii dla inwestorów w ofercie Tauronu

Jak wynika z prospektu emisyjnego, inwestorzy indywidualni, którzy kupią akcje Tauronu i nie sprzedadzą ich przez rok od daty debiutu będą uprawnieni do rabatu w wysokości 5-15 proc. od obowiązujących cen za energię w okresie od lipca 2011 do czerwca 2012 roku. Ostateczna wysokość rabatu oraz szczegółowe warunki oferty "Gwarancja niższej ceny" zostaną przedstawione przez oferenta w czerwcu 2011 r.

W prospekcie podano też, że aby skorzystać z rabatu inwestor indywidualny powinien po upływie roku od pierwszego dnia notowania złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z tego uprawnienia. Wymagane będzie też oświadczenie o niezawarciu umowy użytkowania akcji lub umowy ustanowienia zastawu na akcjach oraz zaświadczenie z biura maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny o nabyciu akcji oraz o niezbywaniu ich w trakcie ostatniego roku.

Co najmniej 30 proc. zysku Tauronu do 2012 roku będzie przeznaczone na dywidendę

Jak wynika z prospektu Tauron chce do końca 2012 roku przeznaczać na dywidendę co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto, a później nawet 40-50 proc.

"W odniesieniu do lat kończących się w dniu 31 grudnia 2010 r. , w dniu 31 grudnia 2011 r. oraz w dniu 31 grudnia 2012 r. zarząd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie nie niższym niż 30% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz akcjonariuszy spółki jako jednostki dominującej" – głosi prospekt.

"W dłuższej perspektywie zarząd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie około 40–50% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz akcjonariuszy spółki jako jednostki dominującej" – czytamy dalej w prospekcie.

W marcu 2010 roku akcjonariusze spółki Tauron Polska Energia zatwierdzili sprawozdanie finansowe spółki z jednostkowym zyskiem netto za 2009 rok w wysokości 184,5 mln zł i zdecydowali o nie wypłacaniu dywidendy. Z zysku za 2008 rok na dywidendę przeznaczono 92 proc. wypracowanej kwoty, a za rok 2007 – 25,1 proc.

Tauron - energetyczny gigant na skalę regionu

Grupa Tauron jest drugim największym zintegrowanym przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce i jednym z największym w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych i wolumenu produkcji. Dodatkowo, Grupa Tauron jest największą spółką dystrybuującą energię w Polsce.

Udział firmy w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce wynosi 14 proc. netto, a udział w sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych – ok. 32 proc. (30,4 TWh). Moc elektryczna grupy to ok. 5,6 GW, a produkcja ok. 18,6 TWh netto. Energia z TPE dostarczana jest do 4 mln klientów na 17 proc. powierzchni kraju.

W zależności od przyjętej przez analityków domów maklerskich metody wyceny wartość Tauronu może wynosić od 7,2 mld zł do 20,5 mld zł.

Tauron Polska Energia - zyski netto w latach 2007-2009 / Forsal.pl
Domy maklerskie wyceniają spółkę Tauron Polska Energia / Forsal.pl