Ośrodek badawczy zapytał o bieg spraw w kraju. Zdaniem 71 proc. ankietowanych idą one w złym kierunku, odmiennego zdania jest 22 proc. respondentów. 7 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

>>> Czytaj też: Grecja: kryzys obudził “ziemniaczaną rewolucję”. Handel uliczny wraca do Aten

Według TNS OBOP, w porównaniu z lutym, nastroje społeczne Polaków w tym miesiącu nieznacznie się zmieniły: o dwa punkty procentowe zwiększył się odsetek osób negatywnie oceniających kierunek, w jakim zmierzają sprawy w kraju, zaś o 3 punkty wzrósł odsetek optymistów.

51 proc. respondentów spodziewa się, że w ciągu najbliższych 3 lat nastąpi pogorszenie materialnych warunków życia w Polsce. Blisko jedna trzecia ankietowanych (31 proc.) nie przewiduje zmian w tym zakresie, a na poprawę liczy 14 proc. badanych. 4 proc. respondentów nie wypowiada się jednoznacznie na ten temat.

Według ośrodka badawczego regułą jest, że im słabiej wykształceni są respondenci, z tym większym pesymizmem patrzą na kierunek, w jakim zmierzają sprawy w Polsce (od 74 proc. wśród osób z wykształceniem podstawowym do 49 proc. wśród osób z wykształceniem wyższym). Zmian na gorsze w Polsce spodziewają się także częściej niż przeciętnie kobiety (76 proc. wobec 65 proc. wśród mężczyzn), mieszkańcy wsi (75 proc.) oraz osoby w wieku 15-19 lat (78 proc.).

Reklama

Zmian na lepsze częściej od ogółu spodziewają się badani w wieku 30-39 lat (29 proc.), z wyższym wykształceniem (40 proc.), oraz mieszkańcy największych miast (powyżej 500 tys.) - 38 proc. - wynika z sondażu.

Pozytywne opinie na temat kierunku, w jakim zmierzają sprawy w Polsce, respondenci wyrażają tym częściej, im bardziej interesują się polityką (od 10 proc. wśród osób w ogóle nie interesujących się polityką do 29 proc. wśród osób bardzo interesujących się tym tematem). Ponadto, wśród osób pozytywnie oceniających kierunek zmian w Polsce, częściej znajdują się ankietowani popierający PO (61 proc.) oraz osoby o poglądach centrowych (centrolewicowych - 40 proc. i centroprawicowych - 36 proc.).

Negatywnie o kierunku, w jakim zmierzają sprawy w Polsce, zdecydowanie częściej niż inni, mówią zwolennicy PiS (87 proc.), osoby nie interesujące się polityką (82 proc.), a także osoby o poglądach prawicowych (78 proc.).

Zdaniem 68 proc. badanych polska gospodarka znajduje się w kryzysie, przy czym 20 proc. uważa, że kryzys ten jest głęboki. Blisko co trzeci badany (29 proc.) jest zdania, że gospodarka rozwija się, ale tylko nieliczni (2 proc.) określają ten rozwój jako dynamiczny. Nie ma zdania na ten temat 3 proc. badanych. Optymizm w sprawie stanu polskiej gospodarki częściej niż inni wyrażają respondenci dobrze wykształceni, z dużych miast.

Sondaż zrealizowano między 1 a 4 marca na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku powyżej 15 lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby według TNS OBOP wynosi 3,1 proc., przy wiarygodności oszacowania równej 95 proc.