Cena docelowa została wyznaczona na poziomie 5,3 zł, o ponad 12 proc. wyższym od poprzedniej wyceny wynoszącej 4,7 zł.

W dniu wydania raportu warszawska giełda wyceniała akcje ECHO na 4,8 zł, o ponad 10 proc. taniej od wyceny analityków.

„Echo Investment jest obecnie notowana na wskaźniku P/BV równym 0,94. Biorąc jednak pod uwagę (1) zaniżoną wartość bilansową portfela ukończonych nieruchomości komercyjnych, (2) zaawansowany stan komercjalizacji nieruchomości w budowie, (3) wysoką rentowność bieżącej działalności, (4) rozsądny poziom zadłużenia, (5) szeroki zasób gruntów pod nowe inwestycje, uważamy że spółka powinna być wyceniana z premią do wartości księgowej. Szacujemy, że w całym 2012 r. zysk brutto ze sprzedaży segmentu mieszkaniowego wzrośnie czterokrotnie w stosunku do 2011 r., a wynik segmentu wynajmu wzrośnie 12% r/r. W Q4 2012 nastąpi zakończenie budowy trzech obiektów komercyjnych, a realizacja kolejnych trzech zakończy się w 2013 r., dlatego też przyszły rok przyniesie dalszą poprawę wyniku z wynajmu. Projekty, których budowa dobiega końca są prawie w całości skomercjalizowane. Echo zmniejszyło również poziom pustostanów w nielicznych obiektach, które nie były w całości wynajęte. W starszych centrach handlowych podpisano nowe wieloletnie umowy najmu. W związku z powyższym w spółce znajduje się kilka nieruchomości, które powinny być atrakcyjne z punktu widzenia funduszy nieruchomościowych. W ostatnich latach Echo sprzedawało swoje aktywa z około 20% premią do wartości księgowej. Przyszłe transakcje, które według nas są prawdopodobne w 2013 r. mogą przynieść podobną stopę zwrotu. Podnosimy naszą cenę docelową z 4,7 PLN do 5,3 i podtrzymujemy pozytywną rekomendację”- napisano w raporcie DI BRE.