Warto pamiętać, że w pięciu województwach są do wykorzystania długoterminowe preferencyjne pożyczki, które mogą być przeznaczone na szerokie spektrum inwestycji w miastach. Główny cel finansowania to odpowiedź na lokalne potrzeby mieszkańców, takie jak: edukacja, kultura, turystyka, zdrowie, bezpieczeństwo, zatrudnienie, przedsiębiorczość czy transport publiczny, zapewniając tym samym poprawę standardu życia. A wszystko w ramach wdrażanej Inicjatywy JESSICA. Z punktu widzenia miasta, beneficjentami inicjatywy są sami jego mieszkańcy. Oni ocenią celowość podjętych działań inwestorów i donatorów środków, ich skuteczność i przyczynienie się do rozwiązania problemów, które poprawią ich warunki życia.

Do Banku Ochrony Środowiska, odgrywającego rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla trzech regionów, wpływa coraz więcej wniosków aplikacyjnych dotyczących realizacji ciekawych inwestycji miejskich. Ich ocena nie jest prosta, bowiem z jednej strony projekty miejskie muszą być realizowane na obszarze objętym Zintegrowanym Planem Rozwoju Miasta (muszą być wpisane do tego programu), muszą przynosić dochód pozwalający na obsługę pożyczki i realizować określone cele społeczne oraz ekonomiczne. Bank staje się nie tylko instytucją, która czuwa nad zwrotem zainwestowanych środków publicznych, ocenia projekt pod względem zgodności spełnienia wszystkich kryteriów formalnych i merytorycznych wynikających z prawa dotyczącego Funduszy Strukturalnych, to zupełnie nowe wyzwania dla banku komercyjnego. BOŚ Bank podpisuje już pierwsze umowy z inwestorami, a spodziewamy się kolejnych pięciu jeszcze w tym roku.

JESSICA daje możliwość sfinansowania do 75 proc. wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy czym poziom ten jest indywidualnie ustalany w trakcie oceny projektu miejskiego i zależy m.in. od wielkości efektów społecznych. Zgodnie z regulacjami pomocowymi minimum 25 proc. kosztów kwalifikowanych musi być wolne od środków publicznych, jednak może pochodzić z uzupełniającej oferty kredytowej. Oczekiwany poziom wkładu własnego w BOŚ to zaledwie 10 proc. kosztu inwestycji.

Wnioskodawca nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów od udzielonej Pożyczki JESSICA, w tym pobieranej standardowo opłaty za rozpatrzenie wniosku kredytowego czy prowizji przygotowawczej liczonej od wartości Pożyczki JESSICA. Oprocentowanie Pożyczki JESSICA jest preferencyjne, oznacza to, że środki są oprocentowane na poziomie 2–2,5 pkt proc. poniżej stawki referencyjnej WIBOR, na dziś to niecałe 3 proc. w skali roku. Dodajmy do tego pozostałe korzyści z finansowania Pożyczką JESSICA, czyli 15-letni okres finansowania i dwuletnią karencję w spłacie kapitału.

Co to jest JESSICA

JESSICA (ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to inicjatywa Unii Europejskiej, będąca wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (CEB). Należy do głównych elementów unijnej polityki spójności. Realizację programu przewidziano na lata 2007–2013 i rozważa się jego kontynuację w okresie 2014–2020.