Celem zawartego we wrześniu porozumienia jest zintensyfikowanie prac poszukiwawczych na terenie Polski. Oba koncerny przeanalizowały potencjał wydobywczy siedmiu koncesji poszukiwawczych należących do PGNiG. Powołana grupa robocza zakończyła pierwszy etap prac związanych z geologiczną analizą obszarów objętych współpracą. Na podstawie wspólnie wykonanych analiz spośród siedmiu koncesji do dalszych badań wytypowano cztery obszary koncesyjne położone w województwie pomorskim i zachodniopomorskim.

W kolejnym etapie współpracy specjaliści z Lotos Petrobaltic i PGNiG przygotują program działań na wybranych koncesjach oraz poddadzą je ocenom ekonomicznym. Zostaną tam określone niezbędne prace w zakresie badań sejsmicznych i wierceń poszukiwawczo-wydobywczych.

– Naszym priorytetem jest znaczący wzrost wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej ze złóż krajowych. Rezultaty dotychczasowej współpracy PGNiG i Grupy Lotos mogą dać podstawy do zintensyfikowania dalszych działań. Chcemy je prowadzić w pierwszej kolejności na najbardziej perspektywicznych koncesjach – mówi Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes zarządu PGNiG.

W najbliższych dniach rozpoczną się rozmowy na temat zasad przyszłej współpracy przy realizacji prac geologicznych mających na celu odkrycie, potwierdzenie zasobów i wspólne zagospodarowanie złóż węglowodorów zarówno konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych.

– Dotychczasowe efekty naszych wspólnych prac potwierdzają zasadność porozumienia, jakie podpisaliśmy przed dwoma miesiącami. Wytyczają też one dalsze kierunki realizacji tego porozumienia – podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy Lotos.

Po trzech kwartałach 2012 r. przychody ze sprzedaży Lotosu wyniosły blisko 25 mld zł (wrost o 19 proc. rok do roku) Zysk netto w tym okresie uplasował się na poziomie ok. 700 mln zł (wzrost o 21 proc. rok do roku). Na koniec sierpnia udział Lotosu w krajowym rynku paliw wyniósł 34 proc., co znacznie przewyższa cel strategiczny na lata 2011–2015, ustalony na poziomie 30 proc..

W 2011 roku Lotos wydobył 230 tys. ton ropy naftowej. Zgodnie z zapisami strategii na lata 2011–2015 Lotos planuje wydobywać 1,2 mln ton ropy naftowej rocznie do 2015 r.

Grupa Kapitałowa PGNiG jest liderem rynku gazu w Polsce. Spółka posiada 96 koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy i gazu ( także niekonwencjonalnego) oraz 225 koncesji na wydobycie ropy i gazu ze złóż konwencjonalnych. W pierwszym półroczu 2012 roku GK PGNiG zanotowała ok. 14,8 mld złotych ze sprzedaży. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA sprzedało 8 mld m sześc. gazu ziemnego. Wydobycie gazu w pierwszym półroczu 2012 r. wyniosło 2,2 mld m sześc. Spółka planuje wzrost wydobycia z własnych złóż krajowych i zagranicznych do ok. 6,0 mld m sześc. w 2015 r., a ropy naftowej do ok. 1,5 mln ton. W IV kwartale 2012 planowane jest rozpoczęcie wydobycia ropy naftowej i gazu ze złoża Skarv w Norwegii, a w kwietniu 2013 roku – rozpoczęcie wydobycia ze złoża Lubiatów Międzychód Grotów (zachodnia Polska). Zgodnie z prognozą, wydobycie ropy naftowej ze złóż krajowych w 2012 roku osiągnie 480 tys. ton, a w roku 2013 wzrośnie do ok. 750 tys. ton.