Banco Santander

Zarząd giełdy postanowił wprowadzić do obrotu akcje Banco Santander z dniem 3 grudnia, podała GPW. >>>>

Orco Property Group

Orco Property Group odnotowało 18,28 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2014 r. wobec 116,73 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka. >>>>

Famur

Famur podpisał z TDJ oraz Fugo umowy nabycia pakietu 76,69 proc. akcji Famak za 69,1 mln zł, podała spółka. Tym samym Famur rozpoczął budowę spółki zależnej zajmującej się systemami przeładunkowymi dla górnictwa odkrywkowego. >>>>

Mikrokasa

W zakończonej ofercie Mikrokasa oferowała obligacje serii L1 o wartości 2 mln zł, natomiast inwestorzy wpłacili ponad 4,6 mln zł. Stopa redukcji wyniosła 57%, podała spółka. Mikrokasa poinformowała także, że jej obligacje serii J zadebiutują na rynku Catalyst w poniedziałek, 1 grudnia. >>>>

Drosed

Drosed z siedzibą w Siedlcach złożył w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad spółką Drop z Ostrzeszowia, podał Urząd. >>>>

Ipopema TFI

Ipopema TFI złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia Inventum 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, podał Urząd. Wniosek wpłynął 26 listopada. Sprawa jest w toku, podano na stronie Urzędu.

Warimpex

Warimpex odnotował 7,89 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2014 r. wobec 5,36 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Warimpex zwiększył w I-III kw. stratę netto do 10,9 mln euro ze względu na niższy wynik ze sprzedaży nieruchomości, neutralny wynik z wyceny i ujemne różnice kursowe. Spółka w dalszym ciągu zamierza koncentrować się na wzroście wskaźników przychodowych hoteli i kontynuować bieżące projekty deweloperskie aż do osiągnięcia ich dojrzałości rynkowej, poinformował Warimpex. >>>>

Orbis

Orbis zawarł ze spółkami Accor, Accor Polska, Holpa i Accor Hotels Belgium umowę przedwstępną, w której strony zobowiązały się do zawarcia umów przenoszących na Orbis udziały spółkach na Węgrzech, w Czechach, Rumunii oraz w Polsce. Wartość umowy wynosi 142,26 mln euro. >>>>

PKP Cargo

PKP Cargo uzyskało zgody korporacyjne na wdrożenie programu dobrowolnych odejść obejmujący ok. 1300 pracowników z grupy kapitałowej, poinformowała spółka. Łączny koszt procesu wyniesie ok. 87 mln zł, a zawiązana na ten cel rezerwa obciąży wynik IV kw. 2014 r. >>>>

ZM Kania

Zakłady Mięsne Henryk Kania przydzieliły 3-letnie obligacje serii D na kwotę 45 mln zł. Stopa redukcji zapisów wyniosła 31,7%, poinformowała spółka. Łącznie papiery objęło 28 podmiotów. Środki pozyskane dzięki emisji obligacji serii D zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój organiczny spółki. >>>>

Dekpol

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez spółkę Dekpol w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B, poinformowała Komisja. Spółka zamierza przeprowadzić publiczną ofertę akcji w grudniu br., a publikacja prospektu emisyjnego zaplanowana jest na wtorek, 2 grudnia br. >>>>

Newag

Newag zawarł z Kolejami Mazowieckimi umowę na dostawę dwunastu 5-członowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) za 209,17 mln zł netto, podała spółka. >>>>

OT Logistics

OT Logistics dokonało wykupu 3-letnich odsetkowych zabezpieczonych obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł, podała spółka. Wcześniej spółka uplasowała obligacje serii D, m.in. w celu refinansowania papierów serii A. >>>>

Wasko

Wasko wygrało przetarg na na modernizację i rozbudowę infrastruktury serwerowo-macierzowej w Centrum Onkologii w Gliwicach za 20 mln zł brutto, podała spółka. "Zakres umowy obejmuje m. in. dostawę oprogramowania systemowego i bazodanowego oraz klastra komputerowego wraz z wyposażeniem. Wasko SA dostarczy też aparaturę i urządzenia IT wraz z licencjami na oprogramowanie bazodanowe oraz oprogramowanie do wirtualizacji i tworzenia kopii zapasowych. Projekt ten jest współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pozyskanych przez instytut" - głosi komunikat.

PTE

Zysk netto powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) wzrósł do 953,3 mln zł w I-III kw. 2014 r. wobec 578,79 mln zł rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w raporcie. >>>>

Wikana

Wikana sprzedała dwie nieruchomości w Lublinie przy ul. Koncertowej za 10,5 mln zł. Prezes spółki Sławomir Horbaczewski zapowiada kolejne transakcje w ramach racjonalizacji posiadanego przez spółkę banku gruntów - zarówno zbycia jak i kupno nieruchomości. >>>>

Plaza Centers

Po tym, jak akcjonariusze Plaza Centers zaakceptowali na dzisiejszym walnym zgromadzeniu emisję praw poboru, akcje nowej emisji zostały objęte przez Elbit Ultrasound (Luxembourg) (EUL) - spółkę w 100% zależną od Elbit Imaging Limited - oraz Burlington Loan Management Limited (BLML) - powiązaną z Davidson Kempner Capital Management LP - za łączną kwotę 20 mln euro, podała Plaza. >>>>

Selvita

Cena maksymalna akcji w pierwotnej ofercie publicznej Selvity została ustalona na 10,30 zł, co oznacza, że wartość całej oferty może sięgnąć do 27,3 mln zł brutto, podała spółka. >>>>

Kruk

Prokura NS FIZ - spółka zależna Kruka - wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności hipotecznych wraz z zabezpieczeniami od Banku Zachodniego WBK, podał Kruk. Portfel ten ma nominalną wartość ok. 443 mln zł. >>>>

Marvipol

Zarząd Marvipolu zdecydował o podjęciu prac nad podziałem spółki i przeniesieniem części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. działu motoryzacyjnego na spółkę pod firmą M Automotive Holding S.A., podał Marvipol. >>>>