"Obligacje zostały wyemitowane w ramach obowiązującego emitenta Programu emisji obligacji. Obligacje zostały wykupione przez emitenta w terminie wykupu, na podstawie warunków emisji obligacji. Celem wykupu obligacji może być wyłącznie ich umorzenie (...). W wyniku wykupu obligacje zostały umorzone" - głosi komunikat.

Łączna wartość świadczenia spełnionego przez spółkę na rzecz obligatariuszy była równa łącznej wartości nominalnej, tj. 35 mln zł, co odpowiada średniej jednostkowej cenie nabycia obligacji w kwocie 10.000 zł. Ponadto w dniu wykupu emitent wypłacił obligatariuszom także kwotę odsetek należnych od obligacji za ostatni okres odsetkowy zakończony 23 lutego 2015 roku (obligacje oprocentowane były wg zmiennej stopy procentowej w wysokości WIBOR 6M powiększonej o marżę dla obligatariuszy), podano również.

BBI Development to spółka inwestycyjno-deweloperska odpowiedzialna m.in. za projekt mieszkaniowy Koneser oraz projekt komercyjno-biurowy Plac Unii w Warszawie.