"Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych informuje o zawarciu w dniu 26 lutego 2015 r. umów z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych z siedzibą w Sopocie w przedmiocie przejęcia zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy i subfunduszy TFI SKOK" - czytamy w komunikacie.

Jak podano w komunikacie, stronami umów są spółka oraz SKOK TFI działające w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, a także SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego.

Na podstawie umów SKOK TFI zleca spółce przejęcie zarządzania portfelami następujących funduszy/ subfunduszy:

- Subfundusz SKOK Akcji wydzielony w ramach SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

- Subfundusz SKOK Etyczny 2 wydzielony w ramach SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

- Subfundusz SKOK Obligacji wydzielony w ramach SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

- SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego.

"Spółka będzie zarządzała portfelami funduszy inwestycyjnych i subfunduszy odpłatnie" - podała spółka w komunikacie.

Umowa wchodzi w życie z dniem 2 marca 2015 r.

Na początku lutego 2015 r. Altus TFI złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na przejęcie TFI SKOK. Dzięki przejęciu TFI SKOK aktywa zarządzanych przez Altus TFI funduszy zwiększą się o 27% - do ponad 4,5 mld zł, co z razem z aktywami w asset management daje kwotę 7,58 mld zł.

TFI SKOK prowadzi działalność w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi od 21 lipca 2004 r. Na koniec grudnia 2014 r. wartość zarządzanych aktywów netto wynosiła 965,37 mln zł.

Niezależne Altus TFI działa na rynku sześć lat - 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (pierwszy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ wystartował 15 lipca 2009 r.). Na 2014 r. wartość aktywów netto funduszy oraz portfeli zarządzanych w ramach usługi asset management wynosiła łącznie 6 620,03 mln zł - o 47,14% (tj. o 2 120,78 mln zł) więcej niż rok wcześniej.