Złoty kwotowany jest przez inwestorów następująco: 4,1260 PLN za euro, 3,7714 PLN wobec dolara amerykańskiego, 3,9580 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 5,8967 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 3,045% w przypadku papierów 10-letnich.

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku walutowym nie przyniosło większych ruchów na polskiej walucie. Złoty pozostawał stabilny, pomimo postępujących spadków na wycenie głównej pary walutowej. Również krajowe dane dot. inflacji CPI (-0,8% r/r) nie skłoniły inwestorów do bardziej wzmożonego handlu. Uczestnicy rynku zakładali, iż zgodnie z zapowiedziami, Tsiprasowi uda się przeforsować propozycje wierzycieli przez grecki parlament. Scenariusz ten został zrealizowany, jednak doszło do wyłamu w Syrizie, co w konsekwencji zwiększa prawdopodobieństwo rozpisania przedterminowych wyborów w Grecji. Ponadto obserwujemy utrzymanie wysokie wyceny dolara na rynku z uwagi na napływające dane fundamentalne oraz potwierdzenie ze strony J. Yellen, iż FED jest na „dobrej drodze” do podwyżek stóp procentowych. W konsekwencji PLN nie zdołał się w ostatnich dniach istotnie umocnić wobec USD, zyskując jedynie ok. 5-gr na bazie optymizmu związanego z Grecją. W szerszym kontekście wydaje się, iż umocnienie PLN jak i innych walut EM zostało wyhamowane wraz z ustąpieniem optymizmu ws. Grecji. Inwestorzy śledzą obecnie doniesienia z USA, gdzie spekulacje nt. podwyżek stóp procentowych są negatywnym czynnikiem dla rynków wschodzących.

W trakcie dzisiejszej sesji GUS zaprezentuje dane dot. wynagrodzeń i zatrudnienia w czerwcu. Ponadto NBP przedstawi dane dot. inflacji bazowej również za czerwiec. W zakresie pierwszych wskaźników oczekiwane są wartości 4,1% r/r oraz 1,1%. W przypadku inflacji bazowej rynek spodziewa się lekkiego spadku wskaźnika do 0,35% wobec 0,4% uprzednio. Wczorajsza prognoza MF zakłada jednak spadek inflacji bazowej do 0,1-0,2% r/r. Dzisiejsze dane najprawdopodobniej nie przełożą się istotnie na rynek PLN, który w większym stopniu śledzić może wydarzenia na głównej parze walutowej, które zależeć będą m.in. od dzisiejszej decyzji i konferencji EBC.

Z rynkowego punktu widzenia wydarzenia ostatnich godzin nie przyniosły większych zmian na parach związanych z PLN. EUR/PLN stabilizuje się po ok. 10-gr spadku na bazie wydarzeń związanych z Grecją. Warto zwrócić uwagę na stosunkowo wysokie wyceny USD/PLN oraz GBP/PLN, gdzie generalnie ciężko mówić o mocniejszym PLN. Jest to jednak pochodną utrzymywania się wysokiej wyceny ww. walut na szerokim rynku, gdzie inwestorzy spekulują pod podwyżki stóp procentowych zarówno w USA jak i UK.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.