"Dariusz Wiśniewski składając wniosek o ogłoszenie upadłości emitenta działa w złej wierze. Wniosek został złożony wyłącznie w celu wymuszenia na emitencie wycofania roszczeń o zapłatę kar umownych i odszkodowania na łączną kwotę 487 708,92 zł, które emitent zgłosił wobec Dariusza Wiśniewskiego jako podwykonawcy w sytuacji nienależytego wykonania przez Dariusza Wiśniewskiego umowy podwykonawczej oraz w związku z odstąpieniem od niej przez emitenta z winy Dariusza Wiśniewskiego" - czytamy w komunikacie.

Wartość podanych we wniosku wierzytelności stwierdzonych fakturami VAT wynosi łącznie 194 932,42 zł. Wierzytelności te nie są stwierdzone tytułami egzekucyjnymi. W dacie otrzymania przez emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości powołana wyżej kwota została już rozliczona przez potrącenie z częścią wskazanych powyżej wierzytelności emitenta wobec Dariusza Wiśniewskiego, a pozostałą część emitent będzie dochodził na drodze postępowania sądowego, podano również.

Awbud specjalizuje się w trzech głównych segmentach budownictwa: rewitalizacji dużych obiektów kubaturowych takich jak obiekty handlowe i biurowce, budownictwie przemysłowym ze szczególnym uwzględnieniem trudnych sektorów tzw. czystych takich jak branża spożywcza, farmaceutyczna oraz szeroko rozumianym budownictwie ekologicznym, w zakresie utylizacji odpadów i oczyszczania ścieków. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW