GUS podał we wtorek w tzw. wstępnym szacunku, że PKB niewyrównany sezonowo, liczony w cenach stałych roku poprzedniego, wzrósł realnie w I kw. 2016 r. o 3,0 proc. (wobec wzrostu o 4,3 proc. w poprzednim kwartale). Tempo wzrostu popytu krajowego wyniosło 4,1 proc., inwestycje spadły o 1,8 proc., przyspieszył import, ale osłabiła się dynamika eksportu.

Zgodnie z komunikatem GUS produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) obniżył się realnie o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 2,6 proc.

"Dane były zgodne ze wstępnymi danymi opublikowanymi dwa tygodnie temu, które były gorsze od wcześniejszych oczekiwań. Osłabienie w I kw. jest w pewnej części wynikiem wyjątkowo dobrego IV kwartału 2015 r., kiedy do wzrostu przyczyniły się czynniki o charakterze jednorazowym (tj. końcowa realizacja zamówień w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 oraz wyjątkowo wysoka dynamika spożycia publicznego). Na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego wskazywały wyniki indykatorów PKB, w szczególności produkcji, w tym zwłaszcza budowlano-montażowej" - poinformowało PAP biuro prasowe Ministerstwa Finansów.

Według resortu finansów roczna dynamika popytu krajowego, choć niższa niż kwartał wcześniej, utrzymała się na stosunkowo wysokim poziomie mimo wyraźnego pogorszenia dynamiki inwestycji i spożycia publicznego, przy nieco tylko wyższej dynamice konsumpcji gospodarstw domowych.

"W głównej mierze to zasługa wysokiej kontrybucji przyrostu zapasów (efekt bazy). Słabo wypadły wyniki inwestycji, choć nie stanowi to zaskoczenia w kontekście słabych wyników produkcji budowlano-montażowej, wyjątkowo niskiej dynamiki inwestycji w sektorze JST (jednostek samorządu terytorialnego - PAP) oraz niskiej dynamiki inwestycji w przedsiębiorstwach niefinansowych w I kw. (w takich sekcjach jak dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja; transport i gospodarka magazynowa; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę)" - napisano w komentarzu.

MF uważa, że niska dynamika inwestycji ma swoje źródło w słabszej realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych w kontekście przejścia od starej do nowej perspektywy finansowej.

"Wsparciem dla wzrostu PKB w dalszej części br. będzie oczekiwana poprawa tempa wzrostu konsumpcji prywatnej za sprawą dobrej i poprawiającej się sytuacji na rynku pracy, dobrych nastrojów konsumentów, niskiej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz zwiększenia dynamiki dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w efekcie uruchomienia rządowego programu „Rodzina 500 +” oraz poprawa dynamiki inwestycji w efekcie zwiększenia wydatkowania środków z nowej perspektywy finansowej" - dodano.

>>> Czytaj też: Takiego spadku inwestycji w Polsce nikt się nie spodziewał. To dlatego gospodarka hamuje