Trans Polonia 

Grupa Trans Polonia zrealizowała w październiku br. przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 17,08 mln zł, co stanowi 263% wartości przychodów osiągniętych w październiku 2015 roku (wyniosły 6,49 mln zł), podała spółka. >>>> 

Open Finance 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Open Finance w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E, podała Komisja. Oferującym jest Noble Securities. Open Finance informował w lipcu br., że w ramach wtórnej oferty publicznej (SPO) wartej do 35 mln zł wyemituje do 20 mln akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej. Jedno prawo poboru uprawniać będzie do subskrybowania 0,36794017 akcji nowej emisji.

Kopex

Oferta konsorcjum firm Kopex - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. oraz Famur Pemug Sp. z o.o. została wybrana w przetargu ogłoszonym przez Tauron Wydobycie na wykonanie zadania pt. "Roboty budowlane wykonywane przez generalnego wykonawcę etapu I budowy szybu Grzegorz wraz z budową infrastruktury powierzchniowej dla Tauron Wydobycie S.A.", podał Famur.  

Sfinks Polska 

Sfinks Polska zdecydował o odwołaniu jednostkowej „Strategii Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020" wraz z prognozami finansowymi stanowiącymi jej element w związku z rosnącym wpływem zmian w otoczeniu prawno-gospodarczym na działalność spółki, podał Sfinks. W I kw. przyszłego roku zostanie opublikowana nowa strategia. >>>> 

Ghelamco Invest 

 Ghelamco Invest dokonało przydziału 350 000 obligacji serii PPL o wartości 35 mln zł, podała spółka. "Przedmiotem oferty było 350 000 obligacji na okaziciela serii PPL. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby obligacji objętych ofertą i ich ceny nominalnej wyniosła 35 000 000 zł. Cena nominalna jednej obligacji wynosiła 100 zł" - czytamy w komunikacie. Cena emisyjna jednej obligacji uzależniona była od terminu złożenia zapisów. Zapisy na oferowanych 350 000 obligacji prowadzono od 14 listopada 2016 r. (włącznie) do 17 listopada 2016 r. (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze.

Newag 

Newag odnotował 0,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 2,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Prima Moda 

Prima Moda wyemituje 3 tys. dwuletnich obligacji zabezpieczonych serii A o łącznej wartości maksymalnej do 3 mln zł, podała spółka. >>>> 

Groclin 

Groclin podpisał porozumienie z jednym z jego głównych klientów prowadzące do rozszerzenia zakresu współpracy w nadchodzących latach zarówno w zakresie produkcji poszyć, jak również usług inżynieryjnych. Łączna wartość umowy wynosi 170 mln zł. >>>>  

Simple 

Simple pracuje nad odbudową rentowności i chce znacząco wzmocnić udział rynku komercyjnego w przychodach, uniezależniając się od rynku publicznego, poinformował prezes prezes Rafał Wronowski. >>>> 

Inpro

Inpro sprzedała 319 spośród 320 oferowanych mieszkań w ramach osiedla Wróbla Staw w Gdańsku Jasieniu, poinformowała spółka. >>>>    

Enea 

Enea Operator zrealizowała 90% swojego tegorocznego planu inwestycyjnego na koniec października br., podała spółka. Łącznie na inwestycje w tym roku Enea Operator przeznaczy ponad 900 mln zł. >>>> 

Qumak 

Qumak pozyskał kontrakt na realizację Automated Weather Observation Systems (AWOS) w ośmiu obiektach wojskowych dla II Regionalnej Bazy Logistycznej o wartości 14 mln zł, poinformowała spółka. >>>>  

Budimex

Konsorcjum Budimeksu (lider) i Mostostalu Kraków na zlecenie Gaz–System wybuduje na terenie województwa dolnośląskiego gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Czeszów-Kiełczów, poinformował Budimex. Wartość zlecenia to blisko 78,5 mln zł brutto, podano również.>>>>  

Budimex złożył najtańszą ofertę w przetargu na budowę Trasy Łagiewnickiej w Krakowie, wartą 802,2 mln zł brutto, podał zamawiający - Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna. Tylko Budimex zadeklarował cenę mieszczącą się w budżecie inwestycji. >>>>  

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczęło wydobycie gazu ze złoża Rizq, co zwiększyło wydobycie przez spółkę gazu w Pakistanie do ponad 0,5 mln m3 na dobę. Rozpoczęto także wiercenie kolejnego otworu na złożu Rehman, poinformował prezes Piotr Woźniak. >>>> 

EMF 

Penta Investments złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Empik Media & Fashion (EMF) z siedzibą w Warszawie, podał Urząd.>>>> 

ZCh Police 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) prowadzi działania weryfikacyjne w związku z inwestycją w złoża fosforytów w Senegalu, która do tej pory nie przyniosła zakładanych efektów, poinformował prezes Wojciech Wardacki. >>>>  

Netmedia 

Wzywający na akcje Netmedia nie zamierzają podwyższać ceny w wezwaniu, poinformował ISBnews Andrzej Wierzba - główny akcjonariusz spółki, wchodzący w skład porozumienia akcjonariuszy, które ogłosiło wezwanie. >>>> 

Synthos   

Zarząd Synthosa zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2016 r. w kwocie łącznie 701,32 mln zł, tj. 0,53 zł brutto na akcję, podała spółka. >>>> 

Synthos zdecydował o odwołaniu polityki dywidendowej przyjętej w marcu 2013 r., podała spółka. Wg tej polityki zarząd miał rekomendować wypłatę jak najwyższych dywidend, dopóki poziom zadłużenia spółki liczony wskaźnikiem dług netto/EBITDA będzie znajdował się w przedziale 1-2,5. >>>> 

CI Games 

CI Games dokonał przydziału 1,1 mln akcji serii G po cenie emisyjnej 22,7 zł, podała spółka. Łączne wpływy z emisji wyniosły 24,97 mln zł. >>>> 

CCC 

Rada nadzorcza CCC zwiększyła liczbę członków zarządu spółki do pięciu i powołała w jego skład Karola Półtoraka, Marcina Czyczerskiego i Marcina Pałażeja jako wiceprezesów, podała spółka. Jednocześnie rezygnację z funkcji wiceprezesa złożył Piotr Nowjalis. >>>>  

Tauron,  Rafako 

Rafako rozpoczęło uzgodnienia z Tauronem Wytwarzanie - spółką zależną Taurona Polskiej Energii - w sprawie zwiększenia kwoty kontraktu na budowę bloku o mocy 910 MW w Jaworznie o 127 mln zł i wydłużenia terminu realizacji o 10 miesięcy, podało Rafako. >>>>