"Zarząd emitenta informuje, że wstępne szacunkowe:

• przychody ze sprzedaży za I półrocze 2020 roku wynoszą 505,1 mln zł.,

• koszty działalności operacyjnej za I półrocze 2020 roku wynoszą 531,2 mln zł.,

• strata z pozostałej działalności I półrocze 2020 roku wynosi 15,1 mln zł.,

• strata brutto za I półrocze 2020 roku wynosi 41,2 mln zł.,

• strata netto z działalności kontynuowanej za I półrocze 2020 roku wynosi 41,3 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Na obniżenie jednostkowego wyniku netto za I półrocze 2020 roku wpływ miała przede wszystkim zmiana szacunków na kontraktach realizowanych przez spółkę oraz zmiana pozostałych rezerw i odpisów aktualizujących, podano w materiale.

Spółka zastrzegła, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Jednostkowe sprawozdanie finansowe będzie przedmiotem przeglądu przez niezależnego biegłego rewidenta w ramach procesu badania sprawozdań za I półrocze 2020 roku.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)