Zysk operacyjny wyniósł 4,8 mln zł wobec 10,92 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 5,13 mln zł wobec 11,18 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,26 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 23,46 mln zł rok wcześniej.

"Wpływy z wierzytelności 54,7 mln zł były wyższe w stosunku do okresu porównawczego o 6 mln zł, co daje wzrost o ok.12%. Należy podkreślić, że grupa odnotowuje regularny wzrost kwot odzyskanych z wierzytelności i oceniamy, że w 2020 r. odzyskamy nie mniej niż w roku ubiegłym" - czytamy w raporcie.

Spółka zaznaczyła jednak, że mimo wzrostu wpłat gotówkowych uzyskała znacząco niższy zysk netto w porównaniu do roku ubiegłego.

"Czynniki determinujące zmniejszenie się zysku netto w pierwszym półroczu b.r. wynikają ze zmniejszenia przychodów z wierzytelności nabytych o ok. 4 mln zł oraz wzrostu kosztów działalności podstawowej o ok. 2 mln zł. Na skutek dużych zakupów w 2019 r. zwiększyliśmy znacząco wolumen obsługiwanych spraw, co przełożyło się na wzrost wpłat. Natomiast na długo pracujących pakietach odnotowaliśmy spadek wpłat, szczególnie od marca br. Przychód z wierzytelności skalkulowany przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej wynosi ok. 21 mln zł i jest niższy o ok.9% w stosunku do przychodu w pierwszym półroczu 2019 r." - czytamy dalej.

"W naszej ocenie może nastąpić znaczące zmniejszenie zdolności regulowania zobowiązań przez osoby i jednostki gospodarcze obciążone długiem i dokonaliśmy weryfikacji oraz aktualizacji prognoz wpłat, co spowodowało znaczną utratę wartości portfela i zmniejszone przychody z wierzytelności" - podano także.

Jak zaznaczono, pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej związanej z pandemią COVID-19 ma szczególny wpływ na branżę windykacyjną. Wprowadzone w marcu 2020 r. ograniczenia będą jeszcze odczuwalne w kolejnym roku sprawozdawczym

Grupa podjęła działania w celu ograniczenia wysokiego poziomu ryzyka kredytowego.

"Grupa na bieżąco monitoruje przychody i koszty w celu sporządzenia rzeczywistej wyceny portfeli wierzytelności. Grupa liczy się z tym, że przychody w kolejnych kwartałach mogą być niższe niż w poprzednich kwartałach i podjęto odpowiednie kroki w celu aktualizacji wycen. Ponadto, wprowadzono zmiany organizacyjne procesu windykacyjnego, np. większość spraw była wysyłana do sądu w formie e-pozwu. Zawieszenie czynności terenowych komorników może mieć istotny wpływ na poziom kosztów ponoszonych przez grupę. Sprawy egzekucyjne są szybciej umarzane przez komorników, co powoduje znaczący wzrost opłat" - czytamy także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 4,71 mln zł wobec 1,16 mln zł straty rok wcześniej.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)