"Mając na względzie stawiane we wniosku zarzuty emitent wniósł o uchylenie decyzji w całości i umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego oraz sformułował alternatywne żądania w postaci: (i) wniesienia o odstąpienie od nałożonej kary i poprzestanie na pouczeniu z uwagi na to, że emitent zaprzestał działalności, której dotyczy decyzja (ii) wniesienia o istotne obniżenie nałożonej kary" - czytamy w komunikacie.

KNF na początku grudnia nałożyła na Idea Bank karę pieniężną w wysokości 10 mln zł w związku m.in z naruszeniem statutu banku oraz rozporządzeń ws. systemu zarządzania ryzykiem. Bank podał wówczas, że po przeprowadzeniu szczegółowej analizy prawnej bank podejmie decyzję co do ewentualnego wniesienia odpowiedniego środka odwoławczego.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)