"W opinii zarządu spółki, podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii U z wyłączeniem w całości prawa poboru leży w interesie spółki oraz jej akcjonariuszy i służy sprawnemu zapewnieniu jej kapitału, będąc jednocześnie rozwiązaniem najbardziej efektywnym ekonomicznie ze względu na ograniczone koszty realizacji procesu podwyższenia kapitału oraz jego istotne skrócenie i uproszczenie w porównaniu do emisji z zachowaniem prawa poboru. Korzyści te należy rozpatrywać szczególnie w kontekście obecnego otoczenia rynkowego, w tym panującej pandemii COVID-19 i wynikających z tego licznych ograniczeń. Proponowana konstrukcja podwyższenia kapitału zapewnia spółce szansę szybkiego pozyskania (tj. w terminie nawet kilku tygodni od zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia) dodatkowego finansowania z przeznaczeniem na kapitał obrotowy, a w szczególności na kontynuację prowadzonego rozwoju produktu leczniczego MabionCD20 oraz osiągnięcia założonych pośrednich kroków zmierzających do złożenia w możliwie najkrótszym terminie wniosku o dopuszczenie do obrotu MabionCD20 do Europejskiej Agencji Leków" - czytamy w uzasadnieniu.

Emisja akcji nastąpi w formie subskrypcji prywatnej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu, z wyłączeniem prawa poboru. Intencją zarządu jest, aby emisja skierowana była do wskazanych przez zarząd uprawnionych inwestorów będących akcjonariuszami spółki, którzy są inwestorami kwalifikowanymi, lub innych inwestorów nabywających akcje o łącznej wartości co najmniej 100 000 euro, do których zarząd skieruje zaproszenia do nabywania akcji. W projektach uchwał na NWZ zgodnie ze standardami rynkowymi została określona formuła minimalnej ceny, po jakiej akcje mogą być zaoferowane inwestorom.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)