"Specyfika branż w których pracujemy sprawia, że wyniki następujących po sobie kwartałów nie są porównywalne. Portfel zamówień na koniec I kwartału 2021 r. wynosił 160 mln zł, co sprawia że pomimo gorszego wyniku początku roku, z optymizmem patrzymy na kolejne okresy" - powiedział prezes Goławski, cytowany w komunikacie.

Spółka realizuje projekty w dwóch segmentach: automatyki i elektroenergetyki. W ramach segmentu elektroenergetyka, Atrem realizował inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii. Dynamiczny rozwój tej branży w nadchodzących okresach może wpływać na przychody Atremu.

"W raportowanym okresie I kw. realizowaliśmy projekt z zakresu OZE o wartości 23,3 mln zł. Zainteresowanie inwestycjami w OZE rośnie skokowo. Atrem widzi szansę w rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego i wywołaną przez to koniecznością gruntownej modernizacji polskiego systemu dystrybucji i przesyłu" - dodał Goławski.

Nie bez wpływu na wyniki na początku roku pozostawała sytuacja związana z pandemią.

"Zarząd Atrem stale analizuje sytuację związaną z pandemią pod kątem działalności spółki. W obu segmentach zauważono na wybranych kontraktach opóźnienia w uzgodnieniach dokumentacji, pełnej dostępności do placu budowy, spowolnienie w działaniach organów administracji publicznej, w szczególności w zakresie wydawania decyzji w procesach administracyjnych, co miało bezpośrednie przełożenie na działalność spółki" - powiedział Goławski.

Spółka zamierza dobrze wykorzystać potencjał, jakim dysponuje po znalezieniu się w strukturach grupy kapitałowej Immobile , optymalizując koszty i wykorzystując dostępne synergie, m.in. poprzez współpracę ze spółką Projprzem Budownictwo podczas realizacji inwestycji Baltic Pipe, podkreślono w materiale.

"Komunikaty płynące ze spółki wskazują że przychody powinny wzrastać i pokazują, jak inaczej zarządzany jest dziś Atrem. Celem, jaki stawiany jest przez zarząd wszystkim ośrodkom zysku w spółce jest trwała poprawa rentowności na realizowanych kontraktach oraz istotna poprawa pozycji finansowej kontraktów" - dodał prezes Atremu.

Przychody spółki w I kw. 2021 roku wyniosły 16,7 mln zł, co oznacza spadek o 2% r/r. Spadek przychodów przełożył się na zmniejszenie się kosztów bezpośrednich do 15,3 mln zł w 2021 r. z 16 mln zł rok wcześniej, a dynamika spadku kosztów była wyższa, niż dynamika spadku przychodów (spadek kosztów o 4%).

"Powodem takiego stanu rzeczy było polepszenie rentowności na kontraktach wykonawczych. Wypadkową tych zmian było polepszenie rentowności brutto na sprzedaży z 6% w 2020 roku do 8% w 2021 roku" - skomentował wyniki Goławski.

Spółka poniosła stratę brutto na poziomie 1,2 mln zł, wobec straty na poziomie 1,3 mln zł na koniec I kw. 2020 r. oraz poniosła stratę netto na poziomie 1,6 mln zł, niemal identyczną jak na koniec I kw 2020 r. Wynik ten kontrastuje z dobrym wynikiem czwartego kwartału 2020 r., podkreślono także.

Atrem działa w branży automatyki i elektroenergetyki oraz realizuje kontrakty w zakresie odnawialnych źródeł energii. w 2019 r. spółka została przejęta przez GK Immobile. Atrem zadebiutował na GPW w 2008 r.

(ISBnews)