Reklama

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zysk za rok obrotowy 2020/2021, w kwocie: 65 004 296,04 zł, podzielić w następujący sposób:

a) kwotę 16 143 195 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

b) AB S.A. wypłaci dywidendę w wysokości 1 zł brutto na jedną akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy (tj. z wyłączeniem 44 449 akcji własnych nabytych przez spółkę w ramach programu skupu akcji własnych)" - czytamy w komunikacie.

Z kolei kwotę w wysokości 2 085 344,55 zł spółka chce wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych a pozostałą kwotę 46 775 756,49 zł wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwowy spółki.

Dzień dywidendy ma zostać ustalony na 8 grudnia 2021 r. a wypłata dywidendy ma nastąpić 22 grudnia 2021 r. ,

"W ocenie zarządu, wypłata akcjonariuszom części zysku w postaci dywidendy w wysokości 1 zł na akcję i przeznaczenie pozostałej kwoty na kapitały rezerwowe, pozwoli spółce kontynuować stabilny i zrównoważony rozwój prowadzonej działalności w roku obrotowym 2021/2022 i latach następnych. Jednocześnie zarząd chciałby kontynuować prowadzony do tej pory skup akcji własnych, przy czym biorąc pod uwagę obecną sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych, w tym aktualny kurs akcji spółki, zasadne jest zwiększenie dotychczasowego kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel o kwotę stanowiącą część zysku wypracowanego za rok obrotowy 2020/21" - czytamy w uzasadnieniu zarządu do projektu uchwały.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W roku obrotowym 2020/2021 (od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021) miała 13,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)