Z raportu KPMG 2021 CEO Outlook wynika, że dyrektorzy generalni spodziewają się dynamicznego rozwoju swoich organizacji i z optymizmem patrzą w przyszłość - "są świadomi transformacji cyfrowej, jaka dzieje się na ich oczach".

Autorzy raportu wskazali, że 64 proc. ankietowanych przez KPMG dyrektorów generalnych z Polski zamierza inwestować w nowe technologie, by zapewnić rozwój biznesu w nowej rzeczywistości. Blisko połowa respondentów zamierza zwiększać zatrudnienie w swoich firmach. Spośród strategii wspierających rozwój organizacji badani prezesi z Polski najczęściej wskazują "alianse strategiczne z podmiotami trzecimi i outsourcing" - 72 proc. ankietowanych dyrektorów generalnych największych spółek w Polsce, którzy wzięli udział w badaniu chce utrwalić zmiany w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu.

Prezesi firm w Polsce są "coraz bardziej skupieni na konkretnych strategiach wspierających osiąganie celów rozwoju organizacji" - podano. Najbardziej znaczącymi działaniami w tym zakresie będą w najbliższych trzech latach alianse strategiczne z podmiotami trzecimi (36 proc. wskazań) oraz outsourcing (24 proc. wskazań). Z kolei 31 proc. prezesów zarządzających firmami na kluczowych rynkach jako najistotniejszą strategię wskazało na wzrost organiczny.

Reklama

Zwrócono uwagę, że przez pandemię firmy były zmuszone przedefiniować priorytety operacyjne, by osiągnąć planowane cele wzrostu. Obecnie 40 proc. ankietowanych dyrektorów generalnych z Polski jako najważniejszy priorytet operacyjny wskazało posiadanie kapitału zabezpieczającego przed inflacją i zmianą kosztów produkcji (13 proc. wskazań na innych badanych rynkach). Na drugim miejscu znalazło się zwiększanie poziomu cyfryzacji i łączności wszystkich obszarów funkcjonalnych, które wskazało 29 proc. badanych z Polski (26 proc. wskazań na innych badanych rynkach). Jednocześnie 64 proc. polskich dyrektorów upatruje w fuzjach i przejęciach "znaczącego wpływu na prosperowanie całej firmy w ciągu najbliższych trzech lat".

Jak wynika z raportu, 72 proc. prezesów biorących udział w badaniu największych spółek w Polsce planuje utrwalić zmiany w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu, które zaszły podczas trwania pandemii (wobec 77 proc. na kluczowych rynkach).

"O rosnącej roli znaczenia ESG świadczy m.in. fakt, że każdy ankietowany dyrektor generalny z Polski zadeklarował, że zamierza inwestować w programy związane z realizacją założeń zrównoważonego rozwoju" - wskazała Stacy Ligas CEO KPMG w Polsce.

Zwróciła uwagę, że czterech na dziesięciu badanych CEO z Polski planuje przeznaczyć na ten cel 6-10 proc. przychodów firmy, a prawie jedna szósta od 11-15 proc. "Na kluczowych rynkach wyniki wyraźnie pokazują niższe zaangażowanie finansowe w tym zakresie. Prawie połowa CEO planuje przeznaczyć na cele związane z ESG nie więcej niż 5 proc. przychodów, a co dwudziesty w ogóle nie przewiduje takiej inwestycji" – dodała.

Wyniki badania wskazują, że CEO zdają sobie sprawę z wagi wdrażania rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa - dla prezesów z Polski najważniejszym działaniem podejmowanym w celu budowania odporności cyfrowej firmy w nadchodzących trzech latach (72 proc. ankietowanych), pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa i odporności łańcucha dostaw. Na drugim i trzecim miejscu znalazło się "tworzenie silnej kultury ryzyka cyfrowego i cybernetycznego" w firmie wspieranej przez liderów (56 proc. wskazań) oraz inwestycja w rozwój bezpiecznej i odpornej infrastruktury technologicznej opartej na chmurze, na którą wskazało 52 proc. ankietowanych CEO z Polski.

Z raportu wynika też, że w ciągu trzech lat 80 proc. badanych dyrektorów generalnych z Polski zamierza zwiększyć odporność tradycyjnego łańcucha dostaw na globalne lockdowny. 60 proc. rodzimych firm chce zatrudniać pracowników wykonujących pracę głównie w trybie zdalnym, a 4 na 10 firm zamierza dokonywać inwestycji we wspólne przestrzenie biurowe, aby zapewnić zespołom bardziej elastyczne warunki pracy.

"Odporność będzie też kluczem do ożywienia gospodarczego, np. w kontekście zarządzania ryzykiem klimatycznym i radzenia sobie z ciągłymi zakłóceniami cyfrowymi" - oceniła Ligas.

Raport KPMG 2021 CEO Outlook zawiera trzyletnią prognozę dyrektorów generalnych największych organizacji na temat przedsiębiorstw i wzrostu gospodarczego. Organizacje reprezentowane w działają w 11 kluczowych sektorach: bankowość, energetyka, infrastruktura, life sciences, motoryzacja, przetwórstwo przemysłowe, sektor konsumencki i detaliczny, technologia i telekomunikacja, ubezpieczenia, zarządzanie aktywami.

Raport uwzględnia też wyniki badania przeprowadzonego wśród 25 dyrektorów generalnych z Polski, które zestawiono z odpowiedziami liderów z tzw. Core Countries (kluczowych dla badania rynków). Do grupy tej należą: Australia, Chiny, Francja, Hiszpania, Indie, Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy.