"Zarząd spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w terminie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę nie wyższą niż 1 000 000 zł - kapitał docelowy, tj. z kwoty 5 637 098,80 zł do kwoty nie wyższej niż 6 637 098,8 zł, w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5 000 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,2 zł każda" - czytamy w zmienionym uchwałą statucie.

W grudniu 2021 r. spółka podała, że realizacja jej strategii rozwoju na lata 2022-2026 może być finansowana m.in. emisją akcji i obligacji.

Reklama

APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,4 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)