"Podwyższenie kapitału zakładowego spółki [...] zostanie dokonane poprzez emisję 250 000 000 akcji zwykłych imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,8 zł każda" - czytamy w uchwale.

Reklama

Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej w ramach oferty skierowanej do PKP Polskie Linie Kolejowe. Cena emisyjna wynosi 0,8 zł za akcję.

"Umowa objęcia akcji serii E powinna zostać zawarta w terminie do 45 dni od dnia powzięcia uchwały" - czytamy dalej.

Wcześniej dziś Trakcja podała, że zawarła z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę inwestycyjną, w której PKP PLK zobowiązały się do objęcia 250 mln akcji zwykłych imiennych serii E w podwyższonym kapitale zakładowym Trakcji, po cenie emisyjnej 0,8 zł za akcję, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 200 mln zł. Ponadto Trakcja podpisała z finansującymi spółkę wstępne warunki finansowania (term sheet) związane z planowanym dokapitalizowaniem jej przez PKP PLK.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 424,84 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)