Strata operacyjna wyniosła 2,68 mln zł wobec 15,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,6 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 35,64 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Światowa gospodarka poturbowana dwoma latami pandemii od lutego 2022 r. musiała mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami spowodowanymi rosyjską agresją na Ukrainę. W konsekwencji mieliśmy do czynienia z jednym z najtrudniejszych dla rynków finansowych okresów w historii, co było widoczne również w III kwartale 2022 r., zarówno w wycenach spółek obecnych m.in. na warszawskiej giełdzie, utrzymującej się wysokiej inflacji czy niskich notowaniach złotego" - powiedział prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Piotr Szulec, cytowany w komunikacie.

Prezes podkreśla, że w tym czasie grupa podjęła szereg decyzji mających wpływ na jej pozycję, w tym samego Skarbiec TFI.

"Wzmocnienia w zespole menedżerskim, prace nad nowymi produktami i rozwiązaniami informatycznymi, optymalizacja kosztowa czy wreszcie plany w zakresie zwiększania skali działalności Holdingu poprzez możliwe do zrealizowania akwizycje są właśnie tymi kamieniami milowymi, które mają przynieść wymierne efekty dla naszych Klientów i Akcjonariuszy" - stwierdził Szulec.

"Zasoby kapitałowe grupy pozwalają nam na stawianie sobie ambitnych wyzwań niezależnie od obecnych zawirowań na rynkach finansowych. Wzrost skali działalności, nabranie odpowiedniej masy, w przyszłości powinno zabezpieczyć nas przed niesprzyjającymi warunkami rynkowymi, zwiększyć spektrum prowadzonych przez nas działań i docelowo stworzyć również możliwość wypłaty dywidendy naszym akcjonariuszom"- podsumował prezes.

"III kwartał kalendarzowy 2022 roku był trudnym okresem dla polskiego rynku funduszy inwestycyjnych. Prawie wszystkie grupy aktywów odnotowały w tym okresie spadki wartości, a klienci zamykali swoje inwestycje, co doprowadziło do spadku łącznych aktywów polskiego rynku funduszy inwestycyjnych o 4,1 mld zł w porównaniu z końcem czerwca 2022 roku. Według stanu na 30.09.2022, 9 funduszy rynku kapitałowego zarządzanych przez Skarbiec TFI znajdowało się w pierwszym lub drugim kwartylu w swoich grupach porównawczych od początku 2022 roku. W porównaniu z końca czerwca, aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły o 283 mln zł, do poziomu 4 787,6 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W stosunku do stanu z końca czerwca, zwiększyła się wartość aktywów funduszy dłużnych (o 48 mln zł, do poziomu 1 244,8 mln zł oraz funduszy utworzonych na potrzebę obsługi pracowniczych planów kapitałowych (o 3,7 mln zł, do poziomu 37,9 mln zł). Największy spadek wartości odnotowała wartość portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Towarzystwo (o 162,4 mln zł, do poziomu 1 309 mln zł). Spadały również aktywa funduszu surowcowego (o 107,8 mln zł, do poziomu 247,2 mln zł), funduszy akcyjnych (o 36,9 mln zł, do poziomu 1 333,9 mln zł), mieszanych (o 16 mln zł, do poziomu 429,7 mln zł), aktywów niepublicznych (o 10 mln zł, do poziomu 150,3 mln zł) oraz absolutnej stopy zwrotu (o 0,8 mln zł, do poziomu 35 mln zł), wymieniono także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 1,04 mln zł wobec 0,43 mln zł straty rok wcześniej.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

(ISBnews)