Zysk operacyjny wyniósł 16,73 mln zł wobec 14,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 78,45 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 66,29 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 29,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 22,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 208,73 mln zł w porównaniu z 177,68 mln zł rok wcześniej.

"Głównym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej ATM Grupa jest produkcja telewizyjna. Za trzy kwartały 2022 roku przychody ze sprzedaży pochodzące od zewnętrznych kontrahentów wyniosły w tym segmencie 113 907 tys. zł, co stanowi 54,6% przychodów ze sprzedaży ogółem. Na tę pozycję składają się przychody zafakturowane (96 007 tys. zł) oraz przychody szacowane (17 900 tys. zł). W porównaniu do analogicznego

okresu roku poprzedniego, przychody tego segmentu pochodzące od kontrahentów zewnętrznych zanotowały spadek o 6,8%, tj. o 8 282 tys. zł" - czytamy w sprawozdaniu.

"Wraz ze spadkiem przychodów segment produkcji telewizyjnej i filmowej osiągnął spadek zysku z działalności operacyjnej oraz zysku netto. W porównaniu do trzech kwartałów 2021 roku zmniejszył się on odpowiednio o 1 652 tys. zł (tj. o 10,1%) oraz o 1 150 tys. zł (tj. o 8,8%). Zysk EBITDA w porównaniu do trzech kwartałów 2021 roku zmniejszył się o 4 919 tys. zł, tj. o 22,3%. Wartość amortyzacji aktywów programowych trwałych za trzy kwartały 2022 roku w tym segmencie wyniosła 883 tys. zł, natomiast za trzy kwartały 2021 roku wyniosła 3 917 tys. zł" - czytamy również.

W segmencie zarządzania aktywami trwałymi przychody pochodzące od zewnętrznych kontrahentów wyniosły53 281 tys. zł, co stanowi 76,1% przychodów ze sprzedaży segmentu oraz 25,5% przychodów ze sprzedaży ogółem (za trzy kwartały 2021 roku było to odpowiednio 68,5% i 19,4%). W porównaniu do trzech kwartałów 2021 roku przychody ze sprzedaży pochodzące od zewnętrznych kontrahentów zwiększyły się o 18 833 tys. zł, tj. o 54,7%, natomiast przychody ze sprzedaży pochodzące od spółek z Grupy Kapitałowej zwiększyły się o 888 tys. zł, tj. 5,6%, podano w raporcie.

"Wynik z działalności operacyjnej oraz wynik netto segmentu zwiększył się w porównaniu do trzech kwartałów 2021 roku odpowiednio o 3 758 tys. zł (tj. 43,4%) i 3 628 tys. zł (tj. 56,1%)" - czytamy.

W segmencie działalności deweloperskiej przychody ze sprzedaży są wyższe o 23 051 tys. zł, tj. o 128%. Spółka ATM Inwestycje sprzedała

Wraz ze wzrostem przychodów ze sprzedaży w segmencie odnotowano wyższy wynik na działalności operacyjnej oraz wynik netto w porównaniu do trzech kwartałów 2021 roku. Zwiększył się on odpowiednio o 5 404 tys. zł (262,0%) oraz o 5 040 tys. zł (432,3%).

Na wypracowany wynik w segmencie produkcji gier komputerowych wpływ mają wyniki osiągnięte przez spółkę konsolidowaną metodą praw własności tj. BoomBit S.A. oraz jej jednostki zależne, w zakresie sprzedaży gier komputerowych oraz udostępniania w nich miejsc reklamowych. Za trzy kwartały 2022 roku Grupa Kapitałowa BoomBit odnotowała zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na poziomie 8 716 tys. zł, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 21,52 mln zł wobec 17,89 mln zł zysku rok wcześniej.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)