Wartość wskaźnika EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe) za 2023 r. wyniosła 4,55 mld zł (w 2022 r. 10,6 mld zł; w 2021 r. 2,5 mld zł). Przychody ze sprzedaży wyniosły 15,34 mld zł (rok wcześniej 20,2 mld zł).

Spadek cen surowców, wzrost kosztów produkcji

W komunikacie prasowym JSW podkreślono, że na wynikach finansowych odbiły się: spadek cen surowców, wzrost kosztów produkcji oraz obłożenie składką solidarnościową w wysokości 1,6 mld zł (jako jedynej firmy w Polsce).

Reklama

Wyjaśniono, że niższe o 24,1 proc. niż uzyskane w 2022 r. przychody ze sprzedaży, to przede wszystkim efekt niższych średnich cen sprzedaży węgla, ale także niższego wolumenu sprzedanego węgla oraz spadku przychodów ze sprzedaży koksu i węglopochodnych.

Cytowany w komunikacie p.o. prezesa JSW Paweł Rostkowski zastrzegł, że choć spadek zysku netto rok do roku wyniósł ponad 87 proc., rok 2022 był „absolutnie wyjątkowy” dla tego rodzaju biznesu. Wskazał, że JSW zanotowała wówczas rekordowe wyniki finansowe wykorzystując nieprzewidywalny splot czynników windujących okresowo ceny węgla koksowego do niespotykanych wcześniej poziomów, niemożliwych do powtórzenia w stabilizujących się warunkach rynkowych.

Średnia cena węgla koksowego wyniosła w 2023 r. 1 124,52 zł za tonę (mniej o 25,6 proc., niż w 2022 r.), a koksu 1 501,71 zł za tonę (mniej o 31,1 proc., niż w 2022 r.).

Zgodnie z opublikowanym tego dnia raportem rocznym spółki, wolumen produkcji węgla wyniósł w ub. roku 13,5 mln ton (spadek rdr. o 4 proc.), w tym 10,9 mln ton węgla koksowego (oznacza to, że udział produkcji węgla koksowego wyniósł 80,5 proc., przy strategicznym celu od 2026 r 90 proc.). W tym okresie JSW wyprodukowała też 3,4 mln ton koksu (wzrost rdr. o 4,3 proc.)

W sprawozdaniu zarządu JSW za 2023 r. podano m.in., że w segmencie węglowym - przy produkcji 13,5 mln ton węgla, sprzedano 13,3 mln ton. Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych wyniosły 8,88 mld zł, a EBITDA przekroczyła 4,8 mld zł. Inwestycje w segmencie węglowym przekroczyły 3,8 mld zł, w tym na udostępnienie nowych złóż ponad 600 mln zł (w 2022 r. 346 mln zł).

W segmencie koksowym grupa JSW wyprodukowała w ub. roku 3,4 mln ton koksu i sprzedała 3,3 mln ton. Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych w tym segmencie wyniosły 5,63 mld zł. Inwestycje w segmencie koksowym były bliskie 540 mln zł.

Redukcja Emisji Metanu za ponad 452 mln zł

Ogółem inwestycje w 2023 r. w wysokości 4,2 mld zł były wyższe o 48,3 proc., niż rok wcześniej. Były to przede wszystkim wydatki na: wyrobiska górnicze, zakłady przeróbki mechanicznej węgla, urządzenia transportowe, modernizację obudów zmechanizowanych, modernizację baterii koksowniczej nr 4 w koksowni Przyjaźń czy ochronę środowiska.

Wydatki na ochronę środowiska w całej grupie JSW wyniosły w minionym roku ponad 452 mln zł i dotyczyły głównie realizacji programu Redukcji Emisji Metanu (REM).

Władze grupy przypomniały też m.in., że w ub. roku pozyskała ona - jako pierwszy podmiot z sektora wydobywczego w Europie Środkowo-Wschodniej - „zielony” kredyt w formule Sustainability-Linked Loan w wysokości 1,65 mld zł, w którym wysokość marży zależy od spełnienia celów zrównoważonego rozwoju. Kredyt ten ma służyć realizacji celów transformacji klimatycznej JSW.

W towarzyszącym raportowi liście p.o. prezesa GK JSW podsumował, że osiągnięty w ub. roku zysk netto jest bardzo dobry, zwłaszcza że istotny wpływ na niego miało odprowadzenie przez spółkę tzw. składki solidarnościowej.

Rostkowski zaznaczył też, że w 2023 r. JSW nie oszczędzały wydarzenia losowe, które miały wpływ na wypracowany przez grupę wolumen produkcji węgla. Wśród nich były: pożar w kopalni Knurów w marcu, który wpłynął na zmniejszenie produkcji o 250 tys. ton, a także pożar w kopalni Pniówek w grudniu, który według szacunków wpłynie na zmniejszenie produkcji w br. o 450 tys. ton.

Na spadek produkcji węgla wpływ miały też opóźnienia w uruchomieniu ściany w ruchu Borynia oraz dwóch ścian w kopalni Budryk.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym w Europie producentem węgla koksowego, wykorzystywanego do produkcji stali.