Przychody odsetkowe w okresie dziewięciu miesięcy br. wyniosły 44,02 mld zł (spadek o 11,8% r/r), zaś koszty odsetkowe - 8,31 mld zł (spadek o 35,7% r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 5,4% r/r do 14,13 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji spadły o 3,8% r/r do 3,35 mld zł.

Koszty administracyjne w styczniu-wrześniu br. zmniejszyły się o 1,9% r/r do 26,15 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 9,22 mld zł w okresie styczeń-wrzesień br. (wzrost o 31,5% r/r), podał także bank centralny.