Jak podał NBP, na wartość salda rachunku bieżącego złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych (7,9 mld zł) i usług (10,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (8,1 mld zł) i dochodów wtórnych (2,6 mld zł).

Według NBP w listopadzie odnotowano najwyższy poziom dynamiki zarówno eksportu, jak i importu w 2020 r. Oszacowana wartość eksportu towarów w porównaniu do listopada 2019 r. wzrosła o 15,1 proc. rok do roku i wyniosła 103,4 mld zł.

“Istotny wpływ na kształtowanie się w listopadzie wartości eksportu miał fakt, że był on o jeden dzień roboczy dłuższy niż listopad 2019 r. Do wzrostu przyczynił się większy w porównaniu z 2019 r. eksport baterii samochodowych, urządzeń łączności bezprzewodowej, odbiorników telewizyjnych, odzieży oraz części motoryzacyjnych” - czytamy w komunikacie NBP.

Dodano, że w listopadzie 2020 r. import osiągnął wartość 95,5 mld zł, co oznacza wzrost o 10,6 proc. rok do roku. Największy wzrost po stronie importu nastąpił w grupach obejmujących odzież, preparaty diagnostyczne, urządzenia łączności bezprzewodowej oraz komputery. Na niższy poziom dynamiki importu w porównaniu z eksportem oraz dalszy wzrost dodatniego salda towarów wpłynęły spadki wartości dostaw ropy naftowej i samochodów osobowych.

W listopadzie 2020 r. saldo obrotów towarowych wyniosło 7,9 mld zł i było o 4,4 mld wyższe w porównaniu do 2019. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 25,1 mld zł i wobec listopada 2019 r. zmniejszyły się o 0,4 mld zł, tj. o 1,7 proc. Wartość rozchodów wyniosła 14,5 mld zł i była niższa o 0,7 mld zł, czyli o 4,4 proc.

Reklama

W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. odnotowano spadek przychodów z podróży zagranicznych o 57,8 proc., natomiast ich wzrost odnotowano w usługach transportowych o 18,5 proc. i w pozostałych usługach o 4,6 proc. Po stronie rozchodów zmniejszyły się pozostałe usługi o 10,3 proc. oraz podróże zagraniczne o 3,6 proc.. Wzrost rozchodów nastąpił w obszarze usługi transportowe o 12,9 proc.

Jak informuje NBP, saldo dochodów pierwotnych w listopadzie było ujemne i wyniosło 8,1 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 6,1 mld zł.

W listopadzie 2020 r. przychody z tytułu dochodów wtórnych wyniosły 1,2 mld zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. zmalały o 0,8 mld zł. Rozchody wyniosły 3,8 mld zł i wobec listopada 2019 r. wzrosły o 2 mld zł. Na ujemne saldo dochodów wtórnych (2,6 mld zł) złożyło się ujemne saldo sektora rządowego (3,3 mld zł) oraz dodatnie saldo pozostałych sektorów (0,6 mld zł).

Jak podaje NBP, napływ środków z budżetu Unii Europejskiej wyniósł 2,3 mld zł i prawie w całości został zarejestrowany w rachunku kapitałowym. Zasilił on Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W listopadzie 2020 r. zapłacono składkę w wysokości 3,6 mld zł. Po uwzględnieniu zapłaconej składki saldo transferów z Unią Europejską było ujemne i wyniosło 1,3 mld zł.