"Agencja w komunikacie poinformowała o obniżeniu poziomu ratingów banku tj. dla:

- oceny długookresowej (Long-Term Issuer Default Rating (IDR)) z poziomu: CCC+ do CCC

Reklama

- oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating) z poziomu: B+(pol) do B(pol)

- oceny indywidualnej VR (Viability Rating) z poziomu: ccc+ do ccc" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie agencja potwierdziła utrzymanie na dotychczasowym poziomie:

- oceny krótkookresowej (Short-Term Issuer Default Rating (IDR)) na poziomie: C

- oceny krótkookresowej w skali krajowej (National Short-Term Rating) na poziomie: B(pol)

- oceny wsparcia (Support Rating) na poziomie: "5"

- minimalnej oceny wsparcia (Support Rating Floor) na poziomie: "No Floor", wymieniono także.

Agencja w komunikacie poinformowała również o umieszczeniu na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (tzw. Rating Watch Negative) ratingów:

- oceny długookresowej (Long-Term Issuer Default Rating (IDR))

- oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating)

- oceny krótkookresowej w skali krajowej (National Short-Term Rating)

- oceny indywidualnej VR (Viability Rating).

"Decyzja agencji o zmianie oceny ratingowej jest następstwem ogłoszenia przez bank zejścia poniżej normy kapitałowej tj. łącznego współczynnika kapitałowego TCR,(...) w wyniku m.in. utworzenia dodatkowej rezerwy portfelowej na ryzyko prawne związane z umowami kredytów hipotecznych i mieszkaniowych indeksowanych kursem CHF w wysokości 110 mln zł, czy ujęcia w funduszach własnych banku kolejnej transzy amortyzacji wpływu wdrożenia MSSF 9 w kwocie 222 mln zł" - czytamy w raporcie.

Bank zwraca uwagę, że zdarzenie w postaci naruszenia normy kapitałowej, które stało się podstawą do przedmiotowej decyzji agencji swoje źródło miało nie tylko we wspomnianych wyżej działaniach, ale również w szeregu czynników zewnętrznych, niezależnych od prowadzonej działalności operacyjnej.

"Do grona powyższych zaliczyć należy zdarzenia jakie miały miejsce na przestrzeni 2020 r., wynikające z pogorszenia się uwarunkowań rynkowych w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa COVID-19, w tym przede wszystkim obniżki stóp procentowych zmniejszające potencjał dochodowy banku, a także aprecjacji kursu franka szwajcarskiego, widocznej w stosunku do poziomu z analogicznego okresu roku poprzedniego, która w bezpośredni sposób przełożyła się na wzrost wyceny części posiadanych przez bank aktywów ważonych ryzykiem" - zaznaczono.

Bank podkreśla, że na bieżąco monitoruje obecną sytuację gospodarczą i podejmuje decyzje mające na celu ochronę i bezpieczeństwo wszystkich jego interesariuszy, a w szczególności klientów. Bank w aktywny sposób podejmuje działania mające w jak najlepszy sposób dostosować jego funkcjonowanie do zmieniającego się otoczenia i zapewnia, że będzie wdrażał wszelkie niezbędne działania w celu poprawy wskaźników kapitałowych, zakończono w informacji.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

(ISBnews)