PKO BP

Jak informuje PKO BP, wniosek o ustawowe wakacje kredytowe będzie można złożyć od 29 lipca w serwisie internetowym iPKO (Moje sprawy > Dyspozycje i zaświadczenia > Nowa dyspozycja > Kredyty hipoteczne > Ustawowe zawieszenie spłaty kredytu) oraz w oddziałach banku. Podobne zasady działają w przypadku PKO Banku Hipotecznego.

WAŻNE! PKO BP podkreśla, że aby mieć możliwość zawieszenia spłaty przez pełne dwa miesiące w tym kwartale, konieczne jest złożenie wniosku do 29.08.2022 r. Wniosek złożony od 30.08 do 30.09 zawiesi spłatę kredytu na jeden miesiąc.
Reklama
WAŻNE! Kredytobiorcy w każdym okresie muszą składać oddzielny wniosek. Kolejny wniosek można złożyć po zakończeniu poprzedniego okresu zawieszenia. Wniosek składa jeden ze współkredytobiorców

Bank informuje, że informacje o zawieszeniu spłaty rat kredytu zostaną przekazane do Biura Informacji Kredytowej. Podkreśla jednocześnie, że nie jest to traktowane jako zaległość w spłacie kredytu i nie wpływa na ocenę zdolności kredytowej. Czytaj więcej TUTAJ.

Bank Pekao

Bank Pekao informuje, że od dnia 29 lipca można zawiesić spłatę kredytu tylko w stosunku do jednej umowy, jeśli dotyczy kredytu mieszkaniowego lub pożyczki hipotecznej udzielonych w polskich złotych, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż polski złoty i została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, została zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin zakończenia okresu kredytowania przypada po 1 stycznia 2023 r.

Wniosek można złożyć w bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji mobilnej PeoPay, oraz w oddziale banku.

ING Bank Śląski

Bank na swojej stronie internetowej podaje, że wniosek można złożyć bezpłatnie w Moim ING lub zrobić to w oddziałach banku.

WAŻNE! Aby zawiesić sierpniową ratę nie trzeba składać wniosku przed końcem lipca, ale należy zdążyć przed dniem płatności raty w sierpniu. „Przykład: Jeśli dzień płatności raty jest 5 sierpnia, to masz czas na złożenie wniosku do 4 sierpnia. W dniu płatności raty, nie złożysz już wniosku” – czytamy na stronie banku.

Bank informuje, że można zawiesić spłatę swojego kredytu również, gdy został on przeniesiony do ING Banku Hipotecznego.

Jeżeli umowa kredytu jest zawarta przez więcej niż jednego kredytobiorcy, do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie pełnomocnictwa od wszystkich pozostałych współkredytobiorców. Wzór pełnomocnictwa TUTAJ.

Co ważne, można zrezygnować z zawieszenia spłaty raty już po złożeniu stosownego wniosku. Jest na to 14 dni kalendarzowych od chwili złożenia wniosku.

Bank zaznacza, że wakacje kredytowe nie zwalniają z obowiązku uiszczania opłat ubezpieczeniowych z tytułu kredytu.

mBank

Bank informuje, że 29 lipca w godzinach przedpołudniowych udostępni klientom wniosek o zawieszenie raty kredytu hipotecznego.

Wniosek można złożyć w serwisie transakcyjnym. W tym celu należy zalogować się na swoje konto, wybrać Pomoc > Inna sprawa, wpisać w wyszukiwarce „Wsparcie w spłacie kredytów”. Alternatywą jest wizyta w jednej z placówek banku.

Składany teraz wniosek obejmuje zawieszenie spłaty kredytu w bieżącym kwartale. mBank daje jednak możliwość zaznaczenia we wniosku wszystkich miesięcy danego kwartału (zgodnie z limitem w danym kwartale). Dla każdego miesiąca można też składać oddzielne wnioski.

WAŻNE! Bank zaznacza, że wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu płatności danej raty kredytu, którą chcemy zawiesić. Przykładowo, jeśli płatność raty kredytu przypada na 15 sierpnia, wniosek można złożyć do 15 sierpnia.

Bank Millennium

Wniosek o wakacje kredytowe w Banku Millennium można złożyć online lub w oddziale banku. Korzystając z pierwszej opcji klienci muszą zalogować się do Millenetu. W sekcji Moje produkty kliknąć w kafel z kredytem hipotecznym i wybierać Wniosek o wakacje kredytowe, a następnie: Ustawowe wakacje kredytowe. Druga droga to sekcja Moje finanse > Kredyty i pożyczki > Kredyt hipoteczny > Szczegóły > Wniosek o wakacje kredytowe > Ustawowe wakacje kredytowe.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego przez Millenet mogą złożyć wszyscy Klienci Banku Millennium, nawet jeśli kredyt został udzielony przez Eurobank.

Bank podkreśla, że złożenie wniosku o wakacje kredytowe nie spowoduje, że wstrzymana zostanie wypłata transz kredytu. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek.

WAŻNE! Aby zawiesić spłatę raty, która przypada w dniu składania wniosku, trzeba złożyć wniosek do godziny 19:00.

Informacja o zawieszeniu raty kredytu zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej S.A.

BOŚ Bank

Wniosek o zawieszenie rat kredytu hipotecznego w BOŚ Banku można złożyć przez bankowość elektroniczną (Wnioski > Wakacje kredytowe 2022), przez formularz zgłoszeniowy oraz w placówce banku.

WAŻNE! Bank apeluje, aby złożyć wniosek najpóźniej do godziny 17:00 dzień przed terminem płatności raty. Na przykład jeśli termin spłaty raty wypada na 3 sierpnia, wniosek należy złożyć najpóźniej 2 sierpnia.

Wniosek o wakacje kredytowe w BOŚ Baku może złożyć jeden kredytobiorca. Konieczne jest jednak złożenie oświadczenia o poinformowaniu pozostałych współkredytobiorców oraz o wyrażeniu przez nich zgody na wykonanie zawieszenia.

Alior Bank

Wniosek o ustawowe zawieszenie rat kredytu hipotecznego w Alior Banku można złożyć przez bankowość internetową Alior Online (Moje sprawy > Dyspozycje, opinie i potwierdzenia) lub w jednym z oddziałów banku. Placówki partnerskie nie będą przyjmować wniosków.

Aby złożyć wniosek w oddziale należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport. zabierz ze sobą dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia tożsamości.

Jeżeli kredyt został zaciągnięty przez więcej niż jedną osobę, w oddziale muszą stawić się wszyscy współkredytobiorcy.

W przypadku składania wniosku online, bank skontaktuje się telefonicznie z pozostałymi kredytobiorcami, aby uzyskać ich akceptację na zawieszenie spłaty rat kredytu. Jeżeli któryś ze współkredytobiorców sprzeciwi się zawieszeniu spłaty rat, wniosek nie zostanie zrealizowany.

Bank informuje, że wnioski na trzeci kwartał 2022 roku przyjmuje od 29 lipca 2022 roku. Wnioski na kolejne kwartały zostaną udostępnione później.

WAŻNE! Bank apeluje, by składać wnioski najpóźniej do godz. 22:00 dzień przed terminem zapadalności raty.

BNP Paribas Bank Polska

Wniosek w BNP Paribas Bank Polska można złożyć w bankowości GOonline (Moje Finanse > Kredyty > Wnioski > Wniosek o wakacje kredytowe) lub w dowolnym oddziale banku (w centrum Klienta).

W dniu złożenia wniosku bank zawiesza ratę kredytu – także zaległe raty – i wydłuża okres kredytowania o okres zawieszenia. Treść hipoteki w księdze wieczystej nie będzie zmieniana, nie potrzeba też aneksu do umowy.

WAŻNE! Jeśli data spłaty raty przypada 1 sierpnia 2022 roku, należy złożyć wniosek o najpóźniej 1 sierpnia 2022 roku.

Bank przypomina, że w czasie trwania ustawowych wakacji kredytowych pobiera składki za ubezpieczenie kredytu, jeśli są one wymagane. Informacja o skorzystaniu z wakacji kredytowych jest zgłaszana przez bank do BIK-u

Santander Bank Polska

Wniosek o wakacje kredytowe w Santander Bank Polska będzie można złożyć w Santander internet (zakładki: Twoje sprawy > Kredyt hipoteczny > Zawieś spłatę kredytu > Złóż wniosek) i w oddziałach banku.

WAŻNE! Wniosek o zawieszenie raty płatnej w danym miesiącu będzie można składać najpóźniej do dnia płatności danej raty zgodnie z harmonogramem spłat kredytu.

Wniosek można złożyć samodzielnie jako jeden z kredytobiorców.

Citi Handlowy

Wniosek o wakacje kredytowe w Citi Handlowym można złożyć na 4 sposoby.

  • po zalogowaniu się w systemie bankowości elektronicznej Citibank Online, wpisując zgłoszenie w wiadomości (Kontakt > Napisz nową wiadomość > Zapytania > Karty kredytowe/produkty kredytowe > Problemy ze spłatą). W oknie „Wpisz wiadomość” należy wskazać nr danej umowy produktu hipotecznego, okres zawieszenia umowy i wpisać oświadczenie: Oświadczam, że wskazana przeze mnie umowa została zawarta w celu zaspokojenia moich własnych potrzeb mieszkaniowych. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczam, że nie ubiegam się o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w innym banku oraz, że takie zawieszenie nie zostało mi przyznane przez inny bank. Przyjmuję do wiadomości, że bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń. Następnie należy przesłać wniosek.
  • mailem na adres odrocz.rate@bankhandlowy.pl: załączając uzupełniony wniosek udostępniony na stronie internetowej banku w formie aktywnego pdf lub zdjęcia (jpg) z widocznym podpisem lub wnioskując w treści e-maila o wakacje kredytowe według wzoru z poprzedniego punktu,
  • listownie na adres: Bank Citi Handlowy Moniuszki 2 90-111 Łódź z dopiskiem ‘wakacje kredytowe’,
  • w oddziale Banku Citi Handlowy.

Jak informuje bank na swojej stronie internetowej, zawieszenie spłaty rat będzie realizowane na wniosek jednego z kredytobiorców. We wniosku należy wskazać ratę/raty kredytu, których spłatę chcemy zawiesić.

WAŻNE! Należy złożyć wniosek nie później niż ostatniego roboczego dnia miesiąca, w którym przypada termin płatności raty, którą chcemy zawiesić. Jeśli bank potwierdzi wniosek już po opłaceniu raty, rata. Jeśli pozytywna decyzja o zawieszeniu raty będzie wydana już po opłaceniu raty, bank zwróci ratę na rachunek kredytobiorcy, z którego dokonano spłaty.

Credit Agricole

Wniosek o wakacje kredytowe można złożyć przez formularz elektroniczny, mailem (adres: wakacje_ustawowe_hipoteka@credit-agricole.pl), wysłać go tradycyjną pocztą (Credit Agricole Bank Polska S.A., ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław z dopiskiem na kopercie "Ustawowe wakacje kredytowe"), bądź złożyć w oddziale banku.

Credit Agricole uprzedza, że wniosek przesłany pocztą tradycyjną lub elektroniczną zostanie doręczony bankowi w dni pracy banku z wyłączeniem sobót oraz pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy do godz. 16.00.

Bank przyjmuje wnioski o zawieszenie spłaty rat kredytów hipotecznych na bieżący oraz najbliższy nowy kwartał. Na początku każdego kwartału udostępni nowe formularze. Aby zawiesić spłatę rat w miesiącach, które po sobie nie następują, trzeba złożyć dwa odrębne wnioski.

WAŻNE! Bank prosi klientów, by składali wniosek co najmniej 3 dni przed terminem zapadalności raty. Jeśli rata zapada w dniu ustawowo wolnym, należy złożyć wniosek najpóźniej w ostatnim dniu roboczym.

Wniosek może złożyć jeden ze współkredytobiorców. W przypadku złożenia wniosku przez jednego z kredytobiorców, pozostali kredytobiorcy nie będą mogli zawiesić spłaty innego kredytu.

Credit Agricole nakładania kredytobiorców, by poważnie przemyśleli zamiar zawieszenia spłat kredytu. Informacja o zawieszeniu rat zostanie przekazana do BIK S.A., a bank "w trosce o bezpieczeństwo finansowe klienta", może ponownie zbadać jego zdolność kredytową". Zaznacza jednak, że na ocenę zdolności kredytowej ma wpływ wiele czynników, sam fakt zawieszenia spłaty rat nie wpłynie na otrzymanie kolejnego kredytu.

Jak czytamy na stronie banku "jeśli już nie masz pracy lub ją stracisz, a dla danej umowy kredytowej masz ubezpieczenie od utraty pracy, możesz skorzystać z ubezpieczenia zanim złożysz wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego. Możesz jednocześnie złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego".

Bank Polskiej Spółdzielczości (Grupa BPS)

Bank informuje, że wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego zostanie udostępniony 29 lipca 2022 r. na stronie internetowej i w bankowości elektronicznej e25.

Wniosek będzie można złożyć za pomocą bankowości elektronicznej e25 oraz w oddziałach Banku BPS.

Pekao Bank Hipoteczny

Wniosek o wakacje kredytowe w Pekao Banku Hipotecznym można złożyć na trzy sposoby:

  • poprzez elektroniczny formularz https://www.pekaobh.pl/oferta/Wakacje-ustawowe.html , który zostanie uruchomiony 29 lipca (potrzebny będzie numer umowy kredytu, numer pesel i telefon komórkowy w celu weryfikacji)
  • pocztą – wypełniając wniosek papierowy i wysyłając go na adres Pekao Bank Hipoteczny S.A.; Centrum Kontaktu; ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa – co ważne, datą rozpoczęcia zawieszenia spłaty będzie data wpływu wniosku do banku
  • osobiście w siedzibie banku w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a, w dni robocze (pn-pt) od 9:00 do 17:00
WAŻNE! Bank przyjmie wniosek tylko w dni robocze do godziny 17:00. Oznacza to, że jeśli wniosek zostanie przekazany po godzinie 17.00 lub w dzień wolny od pracy, datą jego wpływu będzie kolejny dzień roboczy.
WAŻNE! Aby skorzystać z pełnych dwóch miesięcy zawieszenia w III kwartale, trzeba złożyć wniosek nie później niż 1 sierpnia 2022 roku.

Bank umożliwia wnioskowanie za jednym razem o kilka okresów zawieszenia w 2022 roku lub na wybrane, oddzielne okresy zawieszenia.

Bank Pocztowy

Wniosek o zawieszenie spłat rat kredytu można złożyć przez bankowość elektroniczną, mailowo (wypełniony wniosek należy wysłać na adres: wakacje.kredytowe@pocztowy.pl) oraz w placówce banku.

"Ponowne przeszacowanie stawek referencyjnych WIBOR będzie miało miejsce po zakończeniu okresu zawieszenia spłaty kredytu, przy czym cykl przeszacowania określony w umowie nie ulega zmianie. Ponowne przeszacowanie harmonogramu spłat będzie miało miejsce po zakończeniu okresu zawieszenia spłaty kredytu" - czytamy na stronie banku.

Bank podkreśla, że kredytobiorca może odstąpić od decyzji o zawieszeniu rat w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. W tym celu należy wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawieszenia na adres Banku: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz, złożyć je w najbliższej placówce banku lub wysłać mailem na adres: informacja@pocztowy.pl.