Polski operator gazowej sieci przesyłowej Gaz-System złożył wnioski w sprawie projektów inwestycyjnych, dotyczących transportu wodoru w celu uzyskania dla nich statutu projektów PCI, czyli projektów będących "przedmiotem wspólnego zainteresowania" - poinformowało PAP Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

Grupa regionalna w najbliższym czasie oceni złożone projekty

Resort podał, że Komisja Europejska zaczęła zbierać wnioski dla projektów infrastrukturalnych wg. znowelizowanego rozporządzenia TEN-E 17 października 2022 r. Wnioski o uznanie projektów inwestycyjnych za projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania można było złożyć do 15 grudnia 2022 r.

Reklama

"W chwili obecnej Gaz-System pracuje w ramach grup regionalnych w celu uzyskania statusu PCI dla planowanych projektów infrastruktury wodorowej. Biorąc pod uwagę status tego procesu KE jeszcze nie ogłaszała konkursów grantowych w ramach instrumentu CEF Energy (instrument nowej perspektywy finansowej 2021-2027 - PAP)" - podał w odpowiedzi dla PAP Gaz-System.

Według MKiŚ grupa regionalna w najbliższym czasie oceni złożone projekty, biorąc pod uwagę ich wkład w osiągnięcie celów energetycznych i klimatycznych UE. Jak poinformował resort klimatu ma to nastąpić do końca maja br.

Zmienione rozporządzenie TEN-E, które weszło w życie 23 czerwca 2022 r., ustanawiało nowe unijne przepisy dotyczące transgranicznej infrastruktury energetycznej. Ma ono pomóc w redukcji emisji przez integrację odnawialnych źródeł energii i nowych technologii czystej energii z systemami energetycznymi - tłumaczy Gaz-System.

Operator wyjaśnił, że głównym celem rozporządzenia jest wzmacnianie połączeń transgranicznych i współpracy pomiędzy krajami UE. „Rozporządzenie ma również pomóc w terminowej realizacji infrastruktury transgranicznej poprzez rozwiązania upraszczające i przyspieszające procedury wydawania niezbędnych pozwoleń" - poinformował Gaz-System.

HI West, HI East, BEMIP Hydrogen

Operator wskazał, że rozporządzenie TEN-E zidentyfikowało jedenaście priorytetowych korytarzy związanych z infrastrukturą energetyczną w różnych regionach geograficznych Unii Europejskiej. "Jeśli chodzi o infrastrukturę wodorową to określono trzy korytarze" - zaznaczył operator. Dodano, że Polska jest członkiem dwóch korytarzy priorytetowych.

Jak podał Gaz-System, pierwszy z nich to wodorowe połączenia międzysystemowe w Europie Zachodniej (HI West). Obejmują one infrastrukturę wodorową i zmianę przeznaczenia infrastruktury gazowej, umożliwiające powstanie zintegrowanej wodorowej sieci, łączącej kraje regionu takie jak Belgia, Czechy, Dania, Niemcy, Irlandia, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Malta, Holandia, Austria i Portugalia.

Drugi korytarz to międzysystemowe połączenia wodorowe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (HI East). Podobnie jak w pierwszym przypadku, projekt dotyczy stworzenia infrastruktury wodorowej i zmiana przeznaczenia infrastruktury gazowej, umożliwiające powstanie zintegrowanej wodorowej sieci, łączącej Bułgarię, Czechy, Niemcy, Grecję, Chorwację, Włochy, Cypr, Węgry, Austrię, Polskę, Rumunię, Słowenię i Słowację.

Trzeci korytarz połączenia międzysystemowe rynku energii państw bałtyckich służących do transportu wodoru (BEMIP Hydrogen), które utworzą zintegrowaną wodorową sieć, łączącą Danię, Niemcy, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Finlandię i Szwecję.

"Projekty Gaz-System wpisują się w cele grupy BEMIP Hydrogen, jak również HI East" - wskazał operator.

Gaz-System zwrócił uwagę, że w ramach konkursu Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) uzyskał dofinansowanie na dwa projekty badawczo-rozwojowe związane z gospodarką wodorową. "W chwili obecnej proces formalno-prawny jest w toku i do czasu jego całkowitego zakończenia nie podajemy szczegółów tych projektów grantowych" - poinformowała spółka.

autorka: Anna Bytniewska