Reklama

"Grupa kapitałowa Enea jako odpowiedzialny podmiot z branży energetycznej oraz chcąc sprostać innym globalnym wyzwaniom, zakłada prowadzenie swojej działalności przy minimalizowaniu oddziaływania na środowisko naturalne. Działając zgodnie z założeniami dotyczącymi transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce, grupa podejmuje działania w zakresie wydzielenia ze swoich struktur aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie ze zaktualizowaną misją: "Enea, racjonalnie i efektywnie realizując transformację polskiej energetyki, dostarcza niezawodne produkty i usługi dla klientów, budując trwałe relacje oparte na poszanowaniu środowiska naturalnego oraz wzajemnie wyznawanych wartościach".

Kluczowe kierunki rozwoju stanowią fundament do określenia celów strategicznych dla grupy w horyzoncie 2030 roku z perspektywą 2040 roku, dlatego zdefiniowano następujące kluczowe kierunki rozwoju:

1) Rozwój projektów w zakresie magazynowania energii i świadczenie usług na zewnątrz;

2) Zaangażowanie w energetykę wiatrową na morzu (offshore);

3) Intensyfikacja działań w kierunku dostępu do zielonej energii poprzez realizację portfela OZE GK Enea;

4) Rozwój instalacji hybrydowych;

5) Energetyka konwencjonalna oparta o źródła niskoemisyjne (gaz – jako paliwo przejściowe; biomasa; RDF);

6) Rozwój inteligentnej sieci energetycznej;

7) Zmiana funkcjonowania OSD w nowym modelu rynku energii;

8) Rozwój obszaru handlu hurtowego GK Enea (prop-trading, origination);

9) Budowa produktów multienergetycznych, w tym zarządzanie łańcuchem dostaw;

10) Ekspansja sprzedaży i lojalizacja klientów;

11) Rozwój Nowych Linii Biznesowych;

12) Rozwój nowoczesnej oferty dla prosumentów, w tym współpraca z samorządami i ruchami miejskimi, a także udział w tworzeniu i zarządzaniu wyspami energetycznymi (klastrami energii);

13) Zwiększanie efektywności obsługi klientów GK Enea, wymieniono.

Kierunki rozwoju stanowią fundament do określenia celów strategicznych dla grupy. W związku z powyższym celem nadrzędnym GK Enea jest zrównoważona transformacja budująca wzrost wartości grupy kapitałowej Enea. Mapa celów obejmuje, obok celu nadrzędnego, niżej wskazane cele:

W perspektywie właściciela:

- Rozwój odnawialnych źródeł energii opartych na nowoczesnych technologiach;

- Trwałe relacje z klientami, systematycznie spadające koszty dotarcia i utrzymania klienta;

- Zachowanie bezpieczeństwa finansowego GK Enea;

- Niezawodność i ciągłość dostaw energii elektrycznej;

- Wdrażanie innowacji i nowych technologii we wszystkich obszarach funkcjonowania GK Enea.

W perspektywie klienta:

- Odpowiedzialny partner w zrównoważonym zarządzaniu relacjami ze społecznościami lokalnymi, środowiskiem i klientami;

- Zdolność do zaspokajania kompleksowych potrzeb klienta;

- Atrakcyjna relacja ceny do jakości oferowanych pakietów produktów i usług;

- Rozwój nowych linii biznesowych dla oferowania klientom nowych produktów nie tylko energetycznych.

W perspektywie procesów:

-Wytwarzanie optymalnego i zrównoważonego miksu produktów i usług dla dobrze zidentyfikowanych klientów we współpracy z partnerami biznesowymi i społecznymi;

- Sprawne docieranie do klientów i dostarczanie obiecanych wartości, na czas, we właściwej cenie oraz jakości z uwzględnieniem odpowiedzialnego i etycznego marketingu oraz rzetelnej informacji;

- Spójne, zintegrowane i zrównoważone zarządzanie elastycznymi, otwartymi grupami kompetencyjnymi w jasno zdefiniowanych liniach biznesowych, w preferowanej roli operatorów biznesu na powierzonym majątku.

W perspektywie rozwoju:

- Nowoczesny, transparentny i etyczny ład organizacyjny na wszystkich szczeblach w całej GK Enea;

- Efektywny model operacyjny GK Enea dostosowany do zmieniającej się grupy;

- Postępowa edukacja uwzględniająca wyzwania transformacji.

Enea zakłada, że w wyniku realizacji strategii osiągnie:

1. wzrost mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii (brutto) o 1 510 MW do 2030 roku i 3 580 MW w 2040 roku, liczony względem roku 2020 (nie uwzględniając przy tym mocy istniejącego już tzw. "Zielonego Bloku" należącego do Enea Elektrownia Połaniec);

2. redukcję wartości wskaźnika jednostkowej emisji CO2 do 254 kg CO2/MWh w 2030 roku, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 201 kg CO2/MWh w perspektywie 2040 roku, a do 2050 roku GK Enea planuje osiągnąć neutralność klimatyczną;

3. udział w sprzedaży energii elektrycznej do klientów GK Enea w całkowitym rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce do poziomu 16% w roku 2030 oraz co najmniej 17% w 2040 roku;

4. wartość wskaźnika SAIDI na poziomie 74,59 minut w 2030 roku oraz 70 minut w 2040 roku;

5. wartość wskaźnika SAIFI na poziomie 2,02 w 2030 roku oraz 1,93 w 2040 roku;

6. wartość wskaźnika strat sieciowych w dystrybucji na poziomie 5,14% w 2030 roku oraz 5,0% w 2040 roku;

7. wskaźnik ROE GK Enea na poziomie 6,4% w 2030 roku oraz 7,1% w 2040 roku;

8. wskaźnik ROA GK Enea na poziomie 2,9% w 2030 roku oraz 4,6% w 2040 roku;

9. udział EBITDA GK Enea z Nowych Linii Biznesowych na poziomie 7÷12% w 2030 roku oraz 10-15% w roku 2040, w relacji do całości EBITDA GK Enea.

Szacowane do osiągnięcia miary realizacji celów strategicznych w perspektywie 2040 roku, o których mowa w punktach 1.-2. oraz 7.-9. powyżej zostały wyznaczone przy założeniu wydzielenia aktywów węglowych poza GK Enea, zastrzeżono.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)