Publikując założenia polityki klimatycznej, PKN Orlen podkreślił, że dokument "w kompleksowy sposób pokazuje podejście Grupy Orlen do zarządzania kwestiami klimatycznymi oraz systematyzuje dotychczasowe działania w tym obszarze". Jak wyjaśniono, "skład miksu energetycznego Grupy Orlen do 2030 r., wkład magazynowania CO2 w redukcję emisji czy konkretne sposoby zapobiegania i minimalizacji ryzyk klimatycznych, to tylko niektóre elementy opublikowanej przez koncern polityki klimatycznej".

"Strategia Grupy Orlen wpisuje się w globalne trendy dotyczące rosnącej roli energetyki odnawialnej i produkcji zaawansowanych petrochemikaliów. Naszym celem jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 r. Drogę do jego osiągnięcia określamy w strategii oraz Polityce klimatycznej Grupy Orlen" - zaznaczył koncern we wstępie ogłoszonego w czwartek dokumentu. Wskazano w nim m.in., że "transformacja energetyczna jest motywem przewodnim zaktualizowanej strategii Grupy Orlen do 2030 r."

Polityka klimatyczna Grupy Orlen - jak podkreślono w dokumencie - zakłada "rozwijanie działalności gospodarczej, która prowadzi do realizacji celu środowiskowego polegającego na łagodzeniu zmian klimatu". Według tych założeń, Grupa Orlen zmierza np. do wytwarzania, przechowywania, dystrybuowania i wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, w tym poprzez wykorzystywanie innowacyjnych technologii, jak również do zwiększenia wykorzystania bezpiecznych dla środowiska technologii wychwytywania i utylizacji CO2(CCU) oraz wychwytywania i składowania CO2 (CCS), które zapewniają redukcję netto emisji gazów cieplarnianych.

"Orlen jest liderem transformacji energetycznej w Polsce, wyznaczamy standardy tego procesu. Jednym z nich jest opublikowana właśnie Polityka klimatyczna Grupy Orlen, która uszczegóławia nasze działania na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. Ten cel zadeklarowaliśmy już trzy lata temu, jako pierwszy koncern paliwowo-energetyczny w Europie Środkowej" - podkreślił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu.

Reklama

"Przyjęcie polityki klimatycznej jest dla naszych inwestorów potwierdzeniem, że jesteśmy wiarygodnym partnerem, który konsekwentnie realizuje zamierzone cele, nie tylko zapewniając bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, ale równocześnie dbając o środowisko i alternatywne źródła energii" - dodał Obajtek.

Cele redukcji

PKN Orlen przypomniał, że w 2021 r. zarząd tej spółki przyjął "Strategię zrównoważonego rozwoju Grupy Orlen na lata 2021-2023", w której zobowiązał się do opracowania polityki klimatycznej. Koncern zwrócił też uwagę, że w lutym tego roku zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r. planując w tej perspektywie zmniejszyć o 25 proc. emisje CO2e w segmencie wydobycia, rafinerii i petrochemii, o 40 proc. CO2e/MWh ograniczyć intensywność emisji w segmencie energetyki i o 15 proc. zredukować emisje pochodzące ze sprzedanych produktów energetycznych NCI - net carbon intensity.

Jak podkreśliła Iwona Waksmundzka-Olejniczak, członkini zarządu PKN Orlen ds. strategii i zrównoważonego rozwoju, zarazem pełnomocniczka ds. klimatu i zrównoważonego rozwoju, w aktualizacji strategii Grupy Orlen do 2030 r. uwzględniono wszystkie aktywa ze zrealizowanych w 2022 r. przejęć - chodzi o Grupę Lotos i PGNiG. "Dodatkowo znacząco podnieśliśmy nasze cele pośrednie w zakresie redukcji emisji, co przełoży się na intensyfikację naszych działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu" - zaznaczyła.

Według Waksmundzkiej-Olejniczak, Polityka klimatyczna Grupy Orlen to dokument, który wyjaśnia, w jaki sposób wyznaczono tam nowe, "jeszcze bardziej ambitne cele" i jak koncern zamierza je osiągnąć. "Pomimo dynamicznie zmieniającego się otoczenia organizacyjnego oraz regulacyjnego, stworzyliśmy kompleksowy dokument, w którym pokazujemy, że mamy wiedzę, doświadczenie i zasoby, aby być odpowiedzialnym liderem zmiany" - dodała członkini zarządu PKN Orlen ds. strategii i zrównoważonego rozwoju.

Koncern wyjaśnił, że Polityka klimatyczna Grupy Orlen definiuje konkretne działania koncernu w drodze do neutralności emisyjnej, uszczegóławia też realizację celów dekarbonizacyjnych oraz opisuje, jak w koncernie zorganizowano nadzór nad kwestiami klimatycznymi.

"Ważnym elementem tego dokumentu jest analiza ryzyk i szans klimatycznych. Omówiono w nim ryzyka fizyczne, np. rosnącą temperaturę i ekstremalne warunki pogodowe, które materializują się w związku ze zmianami klimatu, a także ryzyka transformacyjne, czyli zmiany organizacyjne i biznesowe, które należy uwzględnić, aby koncern mógł rozwijać się i utrzymać konkurencyjność po 2030 r." - wskazał PKN Orlen. Jak wspomniał, w publikacji przeanalizowano również szanse związane z nisko- i zeroemisyjną energetyką oraz zrównoważoną mobilnością.

Koncern podał, że Polityka klimatyczna Grupy Orlen powstała zgodnie z wytycznymi TCFD - Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, grupy powołanej w 2015 r. przez Financial Stability Board, międzynarodowy organ monitorujący globalny system finansowy i zgłaszający zalecenia na jego temat. "To najszerzej akceptowane i popierane przez instytucje finansowe rekomendacje, które mają na celu uspójnienie wśród spółek raportowania zagadnień związanych ze zmianą klimatu" - oświadczył PKN Orlen. Zapowiedział też, że w kolejnych latach przewidziano aktualizację zapisów polityki klimatycznej, jak również okresowe raportowanie stopnia realizacji celów dekarbonizacyjnych.

PKN Orlen i jego Grupa Orlen, która działa na ponad 100 rynkach zbytu, to największe polskie przedsiębiorstwo, spółka akcyjna z udziałem Skarbu Państwa w wysokości 49,90 proc. Koncern ma siedem rafinerii w Polsce - w tym największą w Płocku, a także dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma też ogółem ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach, na Słowacji, na Litwie oraz na Węgrzech. Grupa Orlen posiada również rozbudowany segment petrochemiczny.

W lutym tego roku PKN Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Aktualizacja zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne koncernu wyniosą ok. 320 mld zł.

Dokument Polityka klimatyczna Grupy Orlen na stronie www.orlen.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/odpowiedzialnosc-za-klimat/Polityka-klimatyczna-Grupy-ORLEN. (PAP)

autor: Michał Budkiewicz