Przychody odsetkowe w okresie pięciu miesięcy br. wyniosły 26,74 mld zł (spadek o 2,2% r/r), zaś koszty odsetkowe - 5,96 mld zł (spadek o 17,2% r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 5,7% r/r do 7,68 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 0,2% r/r do 1,86 mld zł.

Koszty administracyjne w styczniu-maju br. zmniejszyły się o 0,3% r/r do 15,46 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 5,14 mld zł w okresie styczeń-maj br. (wzrost o 43,8% r/r), podał także bank centralny.