Skonsolidowany zysk netto ogółem w 2020 r. wyniósł 2 530 mln zł wobec 5 185 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wynik netto Grupy PZU z wyłączeniem działalności bankowej wyniósł w 2020 roku 3,1 mld zł, co stanowi wzrost o prawie 12% w stosunku do roku 2019. Po oczyszczeniu wyniku z wpływu zdarzeń związanych z pandemią, zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy PZU wyniósł 3,8 mld zł, co stanowi wzrost o 17% w stosunku do roku 2019. Tak wysoki poziom zysku implikuje zwrot na kapitale, skorygowany o wpływ pandemii, na bardzo wysokim poziomie 22,5%. Przypis składki w 2020 roku utrzymał się na wysokim poziomie blisko 24 mld zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej z wyłączeniem Alior Banku i banku Pekao wyniósł w ub.r. 3 106 mln zł wobec 2 780 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 4 058 mln zł wobec 7 084 mln zł zysku rok wcześniej.

Składki przypisane brutto sięgnęły 23 866 mln zł w 2020 r. wobec 24 191 mln zł rok wcześniej.

"PZU posiada ok. 16 mln klientów produktów ubezpieczeniowych, dzięki którym w 2020 roku osiągnęliśmy blisko 24 mld składki przypisanej brutto. Za tymi liczbami stoi duże zaufanie do nas i nasze ogromne zobowiązanie, zarówno wobec klientów, jak i akcjonariuszy, którzy oczekują działań zmierzających do budowy wartości. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że w 2020 roku podołaliśmy tym wyzwaniom. Blisko 15 mld zł składki zebranej z ubezpieczeń majątkowych zostało wygenerowane przy wskaźniku mieszanym (COR) na poziomie 88,2%, co jest wartością znacznie lepszą niż średni wskaźnik dla naszych konkurentów. Pozostałe 8,9 mld zł składki przypadało na ubezpieczenia na życie, gdzie również pokazaliśmy siłę i determinację. Marża operacyjna wyniosła 18,8%, w tym marża na samych ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych to aż 19,7%. To są wyniki osiągnięte w bardzo specyficznych warunkach, przy jednocześnie bardzo stabilnych wskaźnikach kapitałowych. To dowodzi, że potencjał generowania wysokich zwrotów i możliwych wypłat dywidendy jest systematycznie akumulowany w biznesie PZU" - powiedziała prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła, cytowana w komunikacie.

Intensywny rozwój filaru inwestycyjnego uczynił TFI PZU jednym z liderów sprzedaży funduszy i portfeli i doprowadził do wzrostu aktywów pod zarządzaniem o blisko 1,3 mld zł. TFI PZU miało 35% udziału w rynku pracowniczych planów kapitałowych (PPK), mierzonego liczbą umów, co przełożyło się na 390 mln zł aktywów zgromadzonych w PPK na koniec 2020 roku, podano także.

Portfel inwestycyjny Grupy PZU przyniósł zwrot na poziomie 4,4%, czyli o 3,7 pkt proc. przekroczył stopę wolną od ryzyka.

"Tak dobry wynik został zrealizowany przy zachowaniu bezpiecznej struktury portfela, który na koniec roku 2020 składał się w 84% z instrumentów dłużnych. Nie byłoby to możliwe bez wdrażanych konsekwentnie fundamentalnych zmian w zarządzaniu naszymi portfelami. Zwiększamy poziom długu korporacyjnego o ratingu inwestycyjnym, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka akcji notowanych. Postawiliśmy też na strategie pozwalające na generowanie zysku odsetkowego, redukując przy tym wpływ przeszacowania wartości tych aktywów na wynik. To podejście bardzo dobrze się sprawdziło również w 2020 roku, który charakteryzował się wysoką zmiennością i niepewnością. Obecnie portfel główny zapewnia stabilny poziom przychodów odsetkowych, które są bazą dla generowanej rentowości w długim terminie. Tylko w samym IV kwartale 2020 roku zwrot na portfelu głównym wyniósł 5,1%, co w obecnych warunkach ekonomicznych stanowi ponadprzeciętny wynik na tle całego rynku" - skomentował członek zarządu PZU i dyrektor finansowy Tomasz Kulik.

Grupa PZU utrzymała w 2020 roku dominującą pozycję na rynku ubezpieczeń na życie z wysokim przypisem składki z ubezpieczeń indywidualnych (1,7 mld zł) i stabilną składką z ubezpieczeń na życie grupowych i indywidualnie kontynuowanych (7 mld zł).

"Wzrost znaczenia nowych rozwiązań w opiece nad pacjentami i zwiększenie popytu na telemedycynę stanowiły podstawę dynamicznego rozwoju w obszarze zdrowia. PZU Zdrowie w 2020 roku sukcesywnie zwiększało swój udział w rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Na koniec 2020 roku PZU Zdrowie miało już ponad 2,8 mln klientów produktów zdrowotnych. Przychody w tym okresie wyniosły 949 mln zł, co stanowi wzrost o 65% w ciągu ostatnich dwóch lat" - czytamy dalej w komunikacie.

Grupa PZU podkreśla też, że osiąga jedne z najwyższych współczynników wypłacalności wśród europejskich ubezpieczycieli, co potwierdza wysokie bezpieczeństwo prowadzonej działalności. Wskaźnik Solvency II na 30 września 2020 roku osiągnął poziom 257% dla całej Grupy, 284% dla PZU i 381% dla PZU Życie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 1919 mln zł wobec 2651 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów w 2020 r. wyniosła blisko 379 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)